Tag Archives: Ηλεκτρονικό εισιτήριο

Όλες οι λεπτομέρειες για το ηλεκτρονικό εισιτήριο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας

Πύλες εισόδου επιβατών σε σταθμό Μετρό των Βρυξελλών

Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για το Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ηλεκτρονικό εισιτήριο) του ΟΑΣΑ που ανέδειξε την κοινοπραξία Τέρνα – LG CNS ως προσωρινό ιδιωτικό φορέα σύμπραξης, το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ανακοίνωσε περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και το χρονοδιάγραμμα του έργου. Το έργο πρόκειται να υλοποιηθεί σε 3 φάσεις που θα έχουν συνολική διάρκεια 24 μηνών (2 χρόνια).

Η πρώτη φάση θα ξεκινήσει αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, η οποία αναμένεται τον Αύγουστο του 2014. Μέχρι τότε, το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να έχει δώσει τη θετική γνωμοδότησή του, ενώ θα πρέπει να έχει  ολοκληρωθεί και η εξέταση δικαστικών προσφυγών (αν υπάρξουν) των υπό- λοιπων διαγωνιζόμενων. Εννοείται ότι αν η συμβασοποίηση καθυστερήσει, όλο το χρονοδιάγραμμα θα μετατεθεί χρονικά.  Κατά την πρώτη φάση η οποία θα διαρκέσει 12 μήνες (β εξάμηνο 2014- α εξάμηνο 2015) θα γίνουν όλες οι μελέτες εφαρμογής, θα οριστικοποιηθεί ο εξοπλισμός και το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί, και θα γίνει η εγκατάσταση των Κέντρων Διαχείρισης Συστήματος (ΟΑΣΑ και φορέων).

Κατά τη δεύτερη φάση, η οποία θα διαρκέσει ένα εξάμηνο (β εξάμηνο 2015), θα γίνει η εγκατάσταση του εξοπλισμού και του λογισμικού των Κέντρων Διαχείρησης Σταθμών/Αμαξοστασίων, των Αυτόματων Μηχανών Έκδοσης Καρτών και των Τερματικών Έκδοσης Εισιτηρίων. Επίσης, θα τοποθετηθούν επικυρωτικά μηχανήματα και τουρνικέ σε 1750 λεωφορεία, 25ο τρόλεϊ και 70 συρμούς τραμ.

Τέλος, κατά την τρίτη φάση που θα διαρκέσει και αυτή ένα εξάμηνο (α εξάμηνο 2016), θα γίνει η προμήθεια των Φορητών Τερματικών Πώλησης (POS), του gateway πωλήσεων, των τερματικών πώλησης/ελέγχου, καθώς και η εγκατάσταση των πυλών εισόδου/εξόδου σε 64 σταθμούς όλων των γραμμών του Μετρό και του Προαστιακού.

Το Ηλεκτρονικό Εισιτήριο θα εφαρμοσθεί πλήρως εκ του μηδενός με την εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ παράλληλα θα αξιοποιηθούν οι δυνατότητες και ο υφι- στάμενος σχετικός εξοπλισμός του μετρό. (κέντρο ελέγχου και αυτόματοι πωλητές εισιτηρίων), που θα ενοποιηθεί με τα υποσυστήματα των υπο- λοίπων μέσων μαζικής μεταφοράς. Επιπλέον στο Μετρό και στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο θα εγκατασταθούν πύλες στα πλαίσια της μετατροπής του συστήματος σε κλειστό.

Το σύστημα θα υποκαταστήσει πλήρως τα υφιστάμενα χάρτινα εισιτήρια. Θα υποστηρίζονται δύο τύποι μέσου κομίστρου υπό τη μορφή ηλεκτρονικών «έξυπνων καρτών»: (α) το «Πολλαπλό», μια έξυπνη κάρτα χωρίς επαφή (Contactless Smart Card-SC) μνήμης (χωρίς μικρο- επεξεργαστή), στην οποία θα μπορούν να αποθηκεύονται χρηματική αξία (stored Value), χρόνος ή αριθμός μετακινήσεων και (β) την «Κάρτα», μια έξυπνη κάρτα χωρίς επαφή (Contactless Smart Card-SC) με μικροεπεξεργαστή, η οποία θα υλοποιεί διάφορα προϊόντα κομίστρου, για παράδειγμα, προϊόντα απεριορίστων διαδρομών, μεγάλης διάρκειας ή μεγάλης αποθηκευμένης αξίας. Στις «έξυπνες κάρτες» θα αποθηκεύονται όσα δεδομένα του κομίστρου και της χρήσης του απαιτούνται για την εφαρμογή των προϊόντων κομίστρου.

Η επικύρωση των «έξυπνων καρτών» θα είναι υποχρεωτική σε κάθε επιβίβαση, ανεξάρτητα τύπου ή προϊόντος. Οι επιβάτες θα επικυρώνουν την κάρτα τους με τη χρήση τερματικής συσκευής που θα είναι εγκατεστημένη εντός του οχήματος στην περίπτωση των οδικών μέσων (λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ) ενώ στην περίπτωση των σιδηροδρομικών μέσων (μετρό, αστικός και προαστιακός σιδηρόδρομος) η επικύρωση θα γίνεται στις πύλες εισόδου και εξόδου. Επισημαίνεται ότι η επικύρωση θα είναι υποχρεωτική και κατά την έξοδο. Στην περίπτωση ελέγχου κομίστρου, ο επιβάτης θα επιδεικνύει την έξυπνη κάρτα που έχει επικυρώσει κατά την είσοδό του στο όχημα ή στο σταθμό. Ο έλεγχος θα γίνεται με τη χρήση ειδικής φορητής συσκευής ελέγχου έξυπνων καρτών.

Τα δύο αυτά μέσα δεν διαφέρουν ως προς τα προϊόντα κομίστρου που θα μπορούν να υλοποιήσουν και θα είναι κατά κανόνα επαναχρησιμοποιήσιμα δια της επαναφόρτισής τους. Επομένως και με τα δύο μπορούν να υλοποιηθούν προϊόντα χρονικής διάρκειας (π.χ. εβδομαδιαίο ή μηνιαίο), αριθμού μετακινήσεων (π.χ. εισιτήριο 10 μετακινήσεων) ή αποθήκευσης ενός χρηματικού ποσού (π.χ. 50€, “pay as you go”). Στην αρχική έκδοση των «Καρτών», κατά την έναρξη του έργου, οι ενδιαφερόμενοι επιβάτες θα υποβάλλουν αιτήσεις για όσες κάρτες θα είναι προσωποποιημένες. Η αρχική έκδοση «Κάρτας», η έκδοση «Πολλαπλού» και η επαναφόρτιση αυτών θα γίνονται σε διάφορα σημεία πώλησης, ενώ ο επιβάτης θα έχει και εναλλακτικές επιλογές για τον τρόπο πληρωμής.

Αρχιτεκτονική του συστήματος

Screenshot (3)

Πιο αναλυτικά, τα κυριότερα κέντρα διαχείρισης του ΑΣΣΚ είναι:

 • Κέντρο Διαχείρισης ΟΑΣΑ (ΚΔ-ΟΑΣΑ): Αποτελεί τον πυρήνα του ΑΣΣΚ, επιβλέπει την λειτουργία του Συστήματος και αποτελεί το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης και συσχέτισης του συνόλου των παραγόμενων πληροφοριών από το σύνολο των φορέων. Ορίζει τις παραμέτρους λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων κομίστρου και τις αποστέλλει στα Κέντρα Διαχείρισης Φορέα, ορίζει και επιβλέπει την πολιτική ασφαλείας, και αναλύει την κατανομή των εσόδων μεταξύ των Εταιρειών που συμμετέχουν στο ΑΣΣΚ. Στο ΚΔ-ΟΑΣΑ θα συνδέονται το σύνολο των Κέντρων όλων των ΜΜΜ. Επίσης διαχειρίζεται τις συσκευές POS και τις διαδικασίες ελέγχου κομίστρου.
 • Κέντρα Διαχείρισης Φορέα (ΚΔΦ): Είναι συμπληρωματικά υποσυστήματα του ΚΔ-ΟΑΣΑ. Συλλέγουν τα στοιχεία συναλλαγών κάθε τερματικής συσκευής που εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους. Αναμεταδίδουν στο ΚΔ-ΟΑΣΑ το σύνολο των στοιχείων πωλήσεων, επικυρώσεων, ελέγχων και σημαντικών γεγονότων λειτουργίας του εξοπλισμού, ενώ παράλληλα δέχονται από το ΚΔ-ΟΑΣΑ και αναμεταδίδουν στις τερματικές συσκευές τις λειτουργικές παραμέτρους του συστήματος. Επίσης είναι υπεύθυνα για την παρακολούθηση και υποστήριξη της λειτουργίας και συντήρησης των τερματικών συσκευών.
 • Κέντρα Διαχείρισης Αμαξοστασίου (ΚΔΑ – οδικά μέσα): Συγκεντρώνουν στη λήξη της βάρδιας ασύρματα τα δεδομένα που καταγράφηκαν στα λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ κατά τη διάρκεια αυτής. Τα δεδομένα που συλλέγονται αναμεταδίδονται προς τα αντίστοιχα ΚΔΦ.
 • Κέντρα Διαχείρισης Σταθμού (ΚΔΣ – σιδηροδρομικά μέσα): Παρακολουθούν τις τερματικές συσκευές που είναι εγκατεστημένες εντός των σταθμών. Συγκεντρώνουν το σύνολο των πληροφοριών πωλήσεων, επικυρώσεων, κατάστασης τερματικών, κ.λπ. και τις μεταβιβάζουν προς τα ΚΔΦ από τα οποία λαμβάνουν και διαβιβάζουν στα τερματικά τις παραμέτρους λειτουργίας του συστήματος.

Οφέλη για τους επιβάτες από τη λειτουργία του συστήματος

 • Διευκόλυνση των μετεπιβιβάσεων, καθότι δεν θα απαιτείται αγορά περισσότερου του ενός εισιτηρίου
 • Μείωση του χρόνου επιβίβασης, λόγω της εξ αποστάσεως επικύρωσης, καθώς και από τη μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης για την αγορά εισιτηρίων ή ανανέωσης των κομίστρων απεριόριστων διαδρομών
 • Θα υπάρχει δυνατότητα διαμόρφωσης δικαιότερης τιμολογιακής πολιτικής και κατανομής του κόστους μετακίνησης με πιο δίκαιο τρόπο για το κοινωνικό σύνολο ανάλογα με τη χρήση, όπως βάσει ζωνών, απόστασης, αριθμού επιβιβάσεων, εκπτώσεις μετεπιβιβάσεων κ.α. Έτσι θα δοθεί με η δυνατότητα να απαλλαχθούν κάποια βάρη από τους τακτικούς χρήστες του συστήματος, καθώς και από εκείνους που πραγματοποιούν μικρές διαδρομές.
 • Θα υπάρχει δυνατότητα σχεδιασμού πρωτοποριακών προϊόντων, όπως εκπτώσεις σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς (π.χ. μουσεία, πολιτιστικά δρώμενα, αθλητικά γεγονότα κ.α.)
 • Θα διευκολύνονται οι τουρίστες, οι περιστασιακοί χρήστες αλλά και οι ηλικιωμένοι, καθώς με το Ηλεκτρονικό Εισιτήριο δε θα απαιτείται η γνώση της υφιστάμενης τιμολογιακής πολιτικής σε λεπτομέρεια για να χρησιμοποιήσει κάποιος τα μέσα μαζικής μεταφοράς
 • Το ηλεκτρονικό εισιτήριο αναμένεται να ωθήσει και άλλους φορείς / οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο χώρο των μεταφορών της Αθήνας να στραφούν προς παρόμοιες συμβατές τεχνολογίες κομίστρων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα υπεραστικά λεωφορεία (ΚΤΕΛ Αττικής) και τα ταξί. Η μελλοντική ένταξη ενός ή και περισσότερων φορέων αναμένεται να επιφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη από την εξυπηρέτηση των χρηστών του συστήματος
 • Η αντικατάσταση του χάρτινου εισιτηρίου και των καρτών απεριορίστων διαδρομών με ηλεκτρονικά μέσα με τις ενδεχόμενες δυνατότητες χρήσης της κάρτας κομίστρου και για άλλες συναλλαγές θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση χρήσης ηλεκτρονικού χρήματος, ειδικά από τμήματα πληθυσμού που θεωρητικά τα ηλεκτρονικά μέσα έχουν προς το παρόν χαμηλότερο βαθμό διείσδυσης. Η στροφή προς τη χρήση ηλεκτρονικού χρήματος, καθώς και της μείωσης των συναλλαγών με μετρητά αποτελούν προτεραιότητες της Ελληνικής Πολιτείας, καθότι συνεισφέρουν τόσο στη μείωση του κόστους συναλλαγών, αλλά και στην αντιμετώπιση της παραοικονομίας και φοροδιαφυγής.

Δείτε επίσης: Στην κοινοπραξία Τερνα – LG CNS ο διαγωνισμός για το ηλεκτρονικό εισιτήριο

Πηγή: athenstransport.com, ΥΠΟΜΕΔΙ

Creative Commons License

Το παραπάνω κείμενο παρέχεται με άδεια 
Creative Commons: Αναφορά Δημιουργού – Παρόμοια Διανομή 3.0

4 Σχόλια

Filed under Εισιτήρια, κάρτες και πρόστιμα

Στην κοινοπραξία Τερνα – LG CNS ο διαγωνισμός για το ηλεκτρονικό εισιτήριο

Screenshot (2)

Ολοκληρώθηκε μετά από σχεδόν 3 χρόνια το πιο χρονοβόρο και σημαντικό μέρος του διεθνούς διαγωνισμού για το Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ηλεκτρονικό εισιτήριο) του ΟΑΣΑ μέσω ΣΔΙΤ, με την κοινοπραξία της ελληνικής Τέρνα Ενεργειακής και της κορεάτικης LG CNS να ορίζεται ως ο προσωρινός ιδιωτικός φορέας σύμπραξης.

Όπως αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΑ, η ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ LG CNS Co., Ltd. ήταν ο πρώτος επιλαχών με τις κοινοπραξίες ΑΤΕΣΕ – ΜΕΤΚΑ και INTRASOFT INTERNATIONAL – ΙΝΤRΑΚΑΤ να ακολουθούν.

Επόμενο βήμα, αν δεν υπάρξουν δικαστικές προσφυγές από συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, είναι η έγκριση της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και η υπογραφή της από τον ΟΑΣΑ. Το έργο αναμένεται να παραδοθεί τμηματικά από το 2015-2016, αν και ο Υπουργός Μεταφορών κ. Χρυσοχοΐδης έχει δηλώσει πως οι μπάρες στο μετρό θα μπουν μέσα στο 2014. Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός ξεκίνησε στις 4 Απριλίου του 2011, σχεδόν 3 χρόνια πριν, ενώ το ηλεκτρονικό εισιτήριο αναμένοταν από το 2001.

Αντικείμενο του έργου είναι η σταδιακή αντικατάσταση του χάρτινου εισιτηρίου από ηλεκτρονικές «έξυπνες κάρτες» οι οποίες θα διευκολύνουν την πρόσβαση των επιβατών στα μέσα μαζικής μεταφοράς, και η εγκατάσταση  ενός κλειστού κυκλώματος πυλών στους σταθμούς του Μετρό που θα συμβάλει στη μείωση της εισιτηριοδιαφυγής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή των ηλεκτρονικών εισιτηρίων αποτελεί ο χωρισμός του λεκανοπεδίου σε ζώνες έτσι ώστε οι μετακινήσεις σε μικρότερες αποστάσεις να κοστίζουν φθηνότερα από μετακινήσεις σε πιο μακρινές περιοχές.

 Στο πλαίσιο του έργου, ο ανάδοχος θα αναλάβει τη χρηματοδότηση (50% ιδιωτικά κεφάλαια, 50% πόροι ΕΣΠΑ), μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση του έργου για 12 έτη, ενώ θα αποπληρώνεται βάσει μηχανισμού πληρωμών κατά την περίοδο λειτουργίας του, ο οποίος αξιολογεί την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Το ελληνικό δημόσιο δεν αγοράζει μια προμήθεια, αλλά μια υπηρεσία, ενώ στο τέλος της 12ετούς διάρκειας της σύμβασης το σύστημα θα μείνει στην κυριότητα του ΟΑΣΑ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου φτάνει τα 94 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΟΑΣΑ, που είναι ο φορέας ανάθεσης του έργου, θα συμμετάσχει στην υλοποίησή του με ποσό 35 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Τον περασμένο Νοέμβριο εγκρίθηκε και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ύψους 29,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Η κορεάτικη LG SNS, μέλος του ομίλου εταιριών LG, έχει εμπειρία στην κατασκευή και διαχείριση Ενιαίων Αυτόματων Συστημάτων Συλλογής Κομίστρου σε πόλεις όπως η Σεούλ (Νότια Κορέα), η Μπογκοτά (Κολομβία), το Ουέλλινγκτον και το Ώκλαντ (Νέα Ζηλανδία), η Κουάλα Λουμπούρ (Μαλαισία) και το Πεκίνο (Κίνα).

Πηγές: athenstransport.com, ΟΑΣΑ

Creative Commons License

Το παραπάνω κείμενο παρέχεται με άδεια 
Creative Commons: Αναφορά Δημιουργού – Παρόμοια Διανομή 3.0

Leave a Comment

Filed under Εισιτήρια, κάρτες και πρόστιμα

Με ρυθμούς χελώνας ο διαγωνισμός για το ηλεκτρονικό εισιτήριο

8532500204_2f2527d276_c

Με πολύ αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς συνεχίζεται ο διαγωνισμός του ΟΑΣΑ για το σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Οι δεσμευτικές προσφορές είχαν κατατεθεί ήδη από τον Ιούλιο του 2013 ενώ η έγκρισή της τεχνικής τους αξιολόγησης από το Δ.Σ. του ΟΑΣΑ ανακοινώθηκε σήμερα, 6 μήνες αργότερα.

Το επόμενο βήμα αφορά στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή του αναδόχου καθώς και η εξέταση των όποιων ενστάσεων πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα στο έτος ενώ ο υπουργός Μεταφορών κ. Χρυσοχοΐδης έχει δηλώσει πως οι μπάρες στο μετρό θα μπουν μέσα στο 2014, κάτι που φαντάζει μη ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή. Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός ξεκίνησε στις 4 Απριλίου του 2011, σχεδόν 3 χρόνια πριν.

Οι τρεις εταιρίες που υπέβαλαν δεσμευτικές προσφορές είναι οι:

 1. INTRASOFT INTERNATIONAL – ΙΝΤRΑΚΑΤ
 2. ΑΤΕΣΕ – ΜΕΤΚΑ
 3. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – LG CNS

Αντικείμενο του έργου είναι η σταδιακή αντικατάσταση του χάρτινου εισιτηρίου από ηλεκτρονικές «έξυπνες κάρτες» οι οποίες θα διευκολύνουν την πρόσβαση των επιβατών στα μέσα μαζικής μεταφοράς, και η εγκατάσταση  ενός κλειστού κυκλώματος πυλών στους σταθμούς του Μετρό που θα συμβάλει στη μείωση της εισιτηριοδιαφυγής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή των ηλεκτρονικών εισιτηρίων αποτελεί ο χωρισμός του λεκανοπεδίου σε ζώνες έτσι ώστε οι μετακινήσεις σε μικρότερες αποστάσεις να είναι κοστίζουν φθηνότερα από μετακινήσεις σε πιο μακρινές περιοχές.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου φτάνει τα 94 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΟΑΣΑ, που είναι ο φορέας ανάθεσης του έργου, θα συμμετάσχει στην υλοποίησή του με ποσό 35 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Τον περασμένο Νοέμβριο εγκρίθηκε και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ύψους 29,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Στο πλαίσιο του έργου, ο ανάδοχος θα αναλάβει τη χρηματοδότηση (50% ιδιωτικά κεφάλαια, 50% πόροι ΕΣΠΑ), μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση του έργου για 12 έτη, ενώ θα αποπληρώνεται βάσει μηχανισμού πληρωμών κατά την περίοδο λειτουργίας του, ο οποίος αξιολογεί την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Το ελληνικό δημόσιο δεν αγοράζει μια προμήθεια, αλλά μια υπηρεσία, ενώ στο τέλος της 12ετούς διάρκειας της σύμβασης το σύστημα θα μείνει στην κυριότητα του ΟΑΣΑ.

 Τηλεματική έως το 2015

Μία από τις κοινοπραξίες εταιριών που υπέβαλε προσφορά για το έργο του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, οι Intrasoft International – Intrakat, έχει αναλάβει και το έργο της τηλεματικής για τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ το οποίο  αναμένεται να παραδοθεί το 2015. Το έργο, μεταξύ άλλων αφορά στην εγκατάσταση ενός δικτύου 1000 «έξυπνων» στάσεων καθώς και τη δυνατότητα πληροφόρησης των επιβατών για το χρόνο διέλευσης των οχημάτων από τις οθόνες που θα είναι τοποθετημένες στις στάσεις, καθώς και από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους.

Δείτε επίσης: Τρεις δεσμευτικές προσφορές για το ηλεκτρονικό εισιτήριο

Πηγή: ΟΑΣΑ, φωτο: Andrew Seetim/flickr.com

Creative Commons License

Το παραπάνω κείμενο παρέχεται με άδεια 
Creative Commons: Αναφορά Δημιουργού – Παρόμοια Διανομή 3.0

Leave a Comment

Filed under Εισιτήρια, κάρτες και πρόστιμα

Ακυρωτικά μηχανήματα μέσα στους συρμούς του Προαστιακού

Μέσα στα τρένα θα ακυρώνουν σύντομα τα εισιτήριά τους οι επιβάτες που χρησιμοποιούν το δρομολόγιο Πειραιάς – Χαλκίδα του Προαστιακού. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ανέθεσε την προμήθεια 20 ακυρωτικών μηχανημάτων για 5 συρμούς Railbus που εκτελούν το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Το κόστος της αγοράς και εγκατάστασης των μηχανημάτων ανέρχεται σε 27.287 ευρώ.

Είναι περίεργο πάντως ότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ξοδεύει 27 χιλιάδες ευρώ για ακυρωτικά μηχανήματα μέσα στους συρμούς, όταν -σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα- σε λιγότερο από δύο χρόνια (μέσα στο 2014 σύμφωνα με τον υπουργό Υποδομών) θα ξεκινήσει η εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου που θα απαιτήσει εγκατάσταση νέων ακυρωτικών μηχανημάτων με μπάρες σε όλους τους σταθμούς των μέσων σταθερής τροχιάς, συμπεριλαμβανομένου και του Προαστιακού.

Εκτός και αν πρόκειται για ένδειξη ότι το ηλεκτρονικό εισιτήριο θα καθυστερήσει αρκετά. Ο σχετικός διαγωνισμός αναμένοταν να ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2013 αλλά βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

ΥΓ:

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν φτιάχνει τα ακυρωτικά επειδή οι σταθμοί και ό,τι βρίσκεται σε αυτούς δεν ανήκει στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ αλλά στην ΕΔΙΣΥ (Εθνικός Διαχειριστής Σιδηροδρομικής Υποδομής Α.Ε.). Μήπως λοιπόν βάζουν ακυρωτικά μηχανήματα μέσα στα τρένα για να είναι σίγουροι ότι λειτουργούν;

 

Πηγή: ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Creative Commons License

Το παραπάνω κείμενο παρέχεται με άδεια 
Creative Commons: Αναφορά Δημιουργού – Παρόμοια Διανομή 3.0

Leave a Comment

Filed under Εισιτήρια, κάρτες και πρόστιμα, Προαστιακός

Χρυσοχοΐδης: Wifi και στα Λεωφορεία, μπάρες στο Μετρό μέσα στο 2014

O υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μίλησε χτες Κυριακή στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο». Στη συζήτηση, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε μία σειρά θεμάτων σχετικών με τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας.

Για το ίντερνετ σε λεωφορεία: «Το επόμενο χρονικό διάστημα, περίπου 100 έως 150 λεωφορεία της Αττικής  θα είναι με ελεύθερο internet ούτως ώστε αυτά τα λεωφορεία που πηγαίνουν τα παιδιά, τους σπουδαστές στου Ζωγράφου, στο Αιγάλεω ή στο Πανεπιστήμιο Πειραιά να μπορούν κατά τη διάρκεια της διαδρομής, όση ώρα είναι η διαδρομή να μπορούν να έχουν ελεύθερο internet».

Για το ηλεκτρονικό εισιτήριο και τις μπάρες στο μετρό: «Υπάρχει ένας διαγωνισμός, θα τελειώσουμε σε λίγους μήνες, θα έχουμε και το ηλεκτρονικό εισιτήριο, θα έχουμε και τις μπάρες για την ακύρωση. Το α’ εξάμηνο του 2014 θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Στα μετρό πιο γρήγορα ακόμα. Στο δε μετρό κάνουμε μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή, ούτως ώστε να μπορεί κανείς με την πιστωτική του κάρτα σε λίγους μήνες, να μπορεί να μπαινοβγαίνει».

Για το σύστημα τηλεματικής στα λεωφορεία: «Το επόμενο διάστημα, το αργότερο στο α’ εξάμηνο του 2014, θα έχουμε όλο το σύστημα των στάσεων όπου θα υπάρχει πληροφόρηση και ακρίβεια στην έλευση του λεωφορείου. Θα μπορεί λοιπόν ο επιβάτης να ελέγχει και εκεί αλλά και από το κινητό του. Η παραβίαση [μεγάλη καθυστέρηση στη διέλευση του λεωφορείου] θα σημαίνει και κυρώσεις».

Για τις πιλοτικές γραμμές λεωφορείων που περνούν στην ώρα τους: «Έχουμε φτιάξει ορισμένες πιλοτικές γραμμές και είμαι περήφανος όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί αυτοί οι οποίοι είναι σ’ αυτές τις πιλοτικές γραμμές, εννοώ οδηγοί, σταθμάρχες, μηχανικοί, οι ίδιοι άνθρωποι είναι περήφανοι. Οι 4 πιλοτικές γραμμές που έχουμε αυτή τη στιγμή δουλεύουν υπέροχα, χωρίς να έχουμε ακόμα ηλεκτρονική κάλυψη».

Για τις επεκτάσεις του Μετρό: «Έχουμε τρία θέματα εκεί τα οποία δεν έχουμε κλείσει ακόμα. Το ένα είναι η γραμμή 4, δηλαδή Ευαγγελισμός – Γαλάτσι, εδώ αφορά εργατικές συνοικίες, λαϊκές συνοικίες όπως είναι η Κυψέλη, όπως είναι η Λαμπρινή, τα Πατήσια, μέχρι το Γαλάτσι. Είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε. 7 χιλιόμετρα. Και θα διακινούνται καθημερινά 160.000 άνθρωποι. Είναι έτοιμη η μελέτη.

Ένα δεύτερο έργο είναι ένα εκπληκτικό έργο που προσωπικά το έχω σα μια μεγάλη προτεραιότητα, να επεκτείνουμε το μετρό από το Ελληνικό στη Γλυφάδα με δυο στάσεις και να βγαίνουμε στον Άγιο Κωνσταντίνο, στη παραλιακή, δηλαδή να συνδέσουμε τα νότια προάστια και να βγούμε πλέον στην παραλιακή και έτσι θα συνδέσουμε και με το τραμ.

Και τρίτον, είναι το έργο επίσης το οποίο αφορά λαϊκά προάστια, κλασικά λαϊκά προάστια της Δυτικής Αθήνας, Περιστέρι και Ίλιον, τρεις στάσεις, είναι ένα έργο σχεδόν ώριμο που μπορεί να δημοπρατηθεί σε λίγους μήνες. Αλλά όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν σε λίγες εβδομάδες».

Για ενδεχόμενη αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων: «Παρά τη μνημονιακή υποχρέωση  δε θα γίνει αύξηση των εισιτηρίων. Πρώτον, βρήκαμε χρήματα τα οποία μας οφείλουν άλλα Υπουργεία, από το κοινωνικό έργο που ασκούν αλλά δεν πληρώνονται οι εταιρείες που κάνουν τη μεταφορά, και δεύτερον κάναμε εξοικονομήσεις πολύ σπουδαίες πάλι με τους εργαζομένους και τις Διοικήσεις».

Για τις συγχωνεύσεις ΔΕΚΟ: «Το Υπουργείο έχει την τύχη, την ατυχία τώρα, να έχει πάρα πολλές ΔΕΚΟ, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου τα οποία χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σ’ αυτά συμπεριλαμβάνονται οι αστικές συγκοινωνίες, ο ΟΣΕ, συμπεριλαμβάνονται και πολλές κατασκευαστικές εταιρείες.  Η προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή και θα γίνει, είναι μια σοβαρή αξιολόγηση των δομών και ταυτόχρονα των αναγκών και αξιολόγηση του προσωπικού, έτσι ώστε να φύγουν αυτοί οι οποίοι δεν είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία των Οργανισμών αυτών και για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων. Υπάρχουν Οργανισμοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή παρέχουν έργο σημαντικό, ωστόσο είναι διάσπαρτοι όπως είναι για παράδειγμα η ΕΡΓΟΣΕ, το ΤΕΟ, το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας,  η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ,  η ΕΓΝΑΤΙΑ. Όλοι αυτοί οι Οργανισμοί χρειάζονται μία ανασύνταξη, μια αναδιοργάνωση και χρειάζονται τελικώς να υπάρχουν εξοικονομήσεις γιατί πολλοί απ’ αυτούς υπηρετούσαν κάποιο σκοπό κάποια εποχή. Αυτή τη στιγμή δε χρειάζονται.»

Για την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ: «Ο ΟΣΕ δεν πωλείται. Είναι ο διαχειριστής και ο συντηρητής της γραμμής. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει, τη συντήρηση εννοώ, κι ένας ιδιώτης. Δε λέω ότι θα γίνει, λέω τι θα μπορούσε να γίνει. Αυτή τη στιγμή, αυτά τα οποία έχουν βγει προς ιδιωτικοποίηση είναι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, δηλαδή τα τρένα, η καθημερινή δραστηριότητα των τρένων η οποία είναι επιβατική και εμπορευματική αύριο προκειμένου να πάμε από τον Πειραιά – Θεσσαλονίκη και στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης. Ήδη αυτή τη στιγμή η συμφωνία Hwellet Packard με την Cosco δίνει ένα τεράστιο αντικείμενο. Πιστεύω ότι αυτή είναι η μελλοντική αν θέλετε προοπτική και αυτή είναι η μελλοντική θέση της Ελλάδας. Ήδη έχουν υποβληθεί οι πρώτες προσφορές και το α’ εξάμηνο του 2014 θα υπάρχει ο νέος ιδιοκτήτης ο οποίος θα συνδέει τη γραμμή από τον Πειραιά προς τη Θεσσαλονίκη και Κεντρική Ευρώπη. Η άλλη εταιρεία, η ΕΕΣΣΤΥ, δηλαδή η Εταιρεία Συντήρησης, επίσης πωλείται πάει για ιδιωτικοποίηση και υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον».

 Πηγή: Υπουργείο Υποδομών

Creative Commons License

Το παραπάνω κείμενο παρέχεται με άδεια 
Creative Commons: Αναφορά Δημιουργού – Παρόμοια Διανομή 3.0

2 Σχόλια

Filed under Πολιτική

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για το ηλεκτρονικό εισιτήριο του ΟΑΣΑ

oyster

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), όσον αφορά το έργο του ΟΑΣΑ με τίτλο «Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου». Το έργο εντάχθηκε στο  επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» για ενίσχυση από το  ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης για την Ελλάδα. Η συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ καθορίσθηκε στα 29,5 εκατομμύρια ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει την εισαγωγή νέου ηλεκτρονικού εισιτηρίου (έξυπνη κάρτα εξ αποστάσεως), συναλλαγές μέσω διαδικτύου, εγκατάσταση πυλών εισόδου/εξόδου σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Προαστιακό σιδηρόδρομο, αντικατάσταση επικυρωτικών μηχανημάτων σε λεωφορεία, τρόλλεϋ και τραμ, καθώς και κεντρικά συστήματα διαχείρισης και λοιπό λειτουργικό εξοπλισμό.

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, οι σχετικές μελέτες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης της χρηματοδότησης εκπονήθηκαν εσωτερικά, χωρίς την υποστήριξη εξωτερικών συνεργατών. 

Μέσω των μελετών αυτών αναδείχθηκαν τα πολλαπλά οφέλη του έργου:

 • Για το επιβατικό κοινό: Ταχύτητα και ασφάλεια συναλλαγών, ευκολία στην αγορά προϊόντων κομίστρου χωρίς κέρματα, διευκόλυνση στις μετεπιβιβάσεις,
 • Για τον ΟΑΣΑ: δυνατότητα εύκολης εισαγωγής νέων προϊόντων κομίστρου (π.χ. ζωνικό, περιόδου εκτός αιχμής), δραστική μείωση της εισιτηριοδιαφυγής, εξάλειψη πλαστών / παραποιημένων μέσων κομίστρου και ενδυνάμωση της βιωσιμότητας του συστήματος αστικών συγκοινωνιών,
 • Για τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου: ακριβέστερη κατανομή εσόδων και ευκολότερο έλεγχο καταβολής κομίστρου.

Η ανάθεση της υλοποίησης και αρχικής λειτουργίας του έργου, ο διαγωνισμός του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη, προβλέπεται μέσω σχήματος ΣΔΙΤ (Συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα), με τον ιδιωτικό τομέα να αναλαμβάνει τον λεπτομερή σχεδιασμό, την αγορά και την εγκατάσταση του εξοπλισμού, τη συντήρηση, τη τεχνική υποστήριξη και τις απαραίτητες ανανεώσεις εξοπλισμού και λογισμικού για 10 έτη λειτουργίας. Μετά τη πάροδο της αρχικής 12ετούς περιόδου υλοποίησης και λειτουργίας, η ανανεωμένη υποδομή θα λειτουργείται και θα συντηρείται αποκλειστικά από τον ΟΑΣΑ.

Η ανάδειξη του αναδόχου αναμένεται έως το τέλος του χρόνου ενώ παράδοση του έργου αναμένεται σταδιακά κατά την περίοδο 2014-2015

Το έργο αυτό σε συνδυασμό με το δεύτερο μεγάλο έργο του ΟΑΣΑ που βρίσκεται σε εξέλιξη, δηλαδή την Πληροφόρηση Επιβατών και Διαχείριση Στόλου («Τηλεματική»), μέσω 1.000 έξυπνων στάσεων και πληροφόρηση μέσω διαδικτύου, αναμένεται να αναβαθμίσουν σημαντικά τις υπηρεσίες του Ομίλου ΟΑΣΑ προς το επιβατικό κοινό.

Δείτε επίσης: Τρεις δεσμευτικές προσφορές για το ηλεκτρονικό εισιτήριο

Πηγή: ΟΑΣΑ, φωτό: Karl Baron/flickr.com

Creative Commons License

Το παραπάνω κείμενο παρέχεται με άδεια 
Creative Commons: Αναφορά Δημιουργού – Παρόμοια Διανομή 3.0.

8 Σχόλια

Filed under Εισιτήρια, κάρτες και πρόστιμα

Υπουργός Μεταφορών: Η εισιτηριοδαφυγή δεν καταπολεμάται με ελεγκτές

Για πρώτη φορά ένας υπουργός Μεταφορών δήλωσε αυτό που υποψιαζόμασταν: Ότι οι έλεγχοι εισιτηρίων δεν μπορούν να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά την εισιτηριοδιαφυγή.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο υπουργός Μεταφορών κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε πως συνεχίζεται η προσπάθεια  για να μην αυξηθεί η τιμή του εισιτηρίου στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ωστόσο η εισιτηριοδιαφυγή «δεν μπορεί να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά με τους ελεγκτές».

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι η αύξηση της τιμής του εισιτηρίου κατά 25% προβλέπεται από το μεσοπρόθεσμο, αλλά γίνονται προσπάθειες για να μην χρειαστεί να εφαρμοστεί, πετάγοντας το μπαλάκι στο επιβατικό κοινό από το οποίο ζήτησε να τηρήσει «υπεύθυνη στάση» ώστε να αποδώσουν τα μέτρα κατά της εισιτηριοδιαφυγής. 

«Όσο αντικοινωνική και επώδυνη είναι η αύξηση, τόσο αντικοινωνικότερη είναι η εισιτηριοδιαφυγή», δήλωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης. «Καλώ τους συμπολίτες μας όλους, ν’ αναλογιστεί ο καθένας τι σημαίνει γι’ αυτόν η αύξηση του εισιτηρίου και πόσο πρέπει ο καθένας από μας ν’ αντιμετωπίσει το θέμα της εισιτηριοδιαφυγής όπως χρειάζεται ούτως ώστε να το καταδικάσουμε στην πράξη.»

Με τις δηλώσεις αυτές, φαίνεται πως ο υπουργός μάλλον νίπτει τας χείρας του όσον αφορά αυξήσεις στις τιμές που είναι πιθανό να ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα. Μετά την παραδοχή της αποτυχίας του μέτρου των ελέγχων εισιτηρίων τελευταία ελπίδα παραμένει το ηλεκτρονικό εισιτήριο το οποίο από το 2015 υπόσχεται μείωση της εισιτηριοδιαφυγής και δικαιότερες χρεώσεις (ανάλογα με την απόσταση) για το επιβατικό κοινό.

Δείτε επίσης: Ας καταργήσουμε τους ελέγχους εισιτηρίων

Πηγή: Υπουργείο Μεταφορών

Creative Commons License

Το παραπάνω κείμενο παρέχεται με άδεια 
Creative Commons: Αναφορά Δημιουργού – Παρόμοια Διανομή 3.0

3 Σχόλια

Filed under Εισιτήρια, κάρτες και πρόστιμα

Ας καταργήσουμε τους ελέγχους εισιτηρίων

Το χτεσινό τραγικό περιστατικό στο Περιστέρι με το θανάσιμο τραυματισμό ενός 18χρονου, είναι ό,τι χειρότερο έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια εν ώρα ελέγχου εισιτήριων σε Μέσο Μαζικής Μεταφοράς. Ο κάθε επιβάτης έχει από μία ιστορία να πει: από εντάσεις και τσακωμούς, μέχρι περιστατικά σωματικής βίας και πυροβολισμών.

Ίσως είναι καιρός να παραδεχτούμε ότι οι έλεγχοι εισιτηρίων, με τη μορφή που γίνονται σήμερα, είναι ένα αποτυχημένο μέτρο. Αφενός γίνονται εντελώς τυχαία, ανάλογα με το τι βολεύει τους πολλές φορές εθελοντές ελεγκτές, και αφετέρου ποτέ δεν έχουν παρουσιαστεί στοιχεία που να αποδεικνύουν μείωση της εισιτηριοδιαφυγής ως αποτέλεσμα των ελέγχων.

Οι ελεγκτές με τη σειρά τους είναι ανεκπαίδευτοι και πολλές φορές φανερά ακατάλληλοι για την εργασία την οποία καλούνται να εκτελέσουν. Όλοι μας έχουμε δει παραβάτες να αντιμετωπίζονται χειρότερα από εγκληματίες που συλλαμβάνονται από την αστυνομία.

Ας καταργηθούν λοιπόν οι έλεγχοι εισιτηρίων και ας εφαρμοστούν μέτρα πιο αποτελεσματικά και κυρίως πιο ασφαλή. Στα λεωφορεία και τρόλεϊ ας εφαρμοστεί άμεσα το μέτρο της εισόδου από την μπροστινή πόρτα, για τους επιβάτες όλων των γραμμών. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι αυτό θα είναι εύκολο, αλλά μπορεί να γίνει αν εφαρμοστεί καθολικά και μπει στη συνείδηση του επιβατικού κοινού. Οι περισσότερες αντιδράσεις βεβαίως θα είναι από την πλευρά των οδηγών, αλλά ας αποφασίσουν αν προτιμούν ένα επιπλέον καθήκον ή μία πιθανή επ αυτοφώρο σύλληψη ή επίσκεψη στα επείγοντα περιστατικά.

Στο Μετρό και τον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο η καλύτερη λύση είναι το ηλεκτρονικό εισιτήριο και οι μπάρες σε όλους τους σταθμούς. Αν υπάρξει και μία επιτήρηση από 1-2 άτομα ανά σταθμό, τότε η εισιτηριοδιαφυγή μπορεί να πλησιάσει το 0%. Ο σχετικός διαγωνισμός βρίσκεται στην τελική φάση και αναμένεται να ολοκληρωθεί με την επιλογή του αναδόχου μέχρι το τέλος του έτους. Μετά από τόσες καθυστερήσεις μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Ας επισπευσθεί ο διαγωνισμός και ας πιεστεί ο ανάδοχος για εφαρμογή του μέτρου μέσα στο 2014.

Στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η κοινωνία δεν χρειάζονται ούτε καθημερινές εντάσεις, ούτε νεκροί για 1,40 ευρώ.

Δείτε επίσης: Θανάσιμος τραυματισμός επιβάτη κατά τον έλεγχο εισιτηρίων σε τρόλεϊ

Creative Commons License

Το παραπάνω κείμενο παρέχεται με άδεια 
Creative Commons: Αναφορά Δημιουργού – Παρόμοια Διανομή 3.0.

4 Σχόλια

Filed under Εισιτήρια, κάρτες και πρόστιμα

Τρεις δεσμευτικές προσφορές για το ηλεκτρονικό εισιτήριο

Πύλες εισόδου επιβατών σε σταθμό Μετρό των Βρυξελλών

Πύλες εισόδου επιβατών σε σταθμό Μετρό των Βρυξελλών

Εγκαίρως και χωρίς καθυστέρηση κατατέθηκαν οι δεσμευτικές προσφορές για το διαγωνισμό ΣΔΙΤ του ΟΑΣΑ για το ηλεκτρονικό εισιτήριο και τις μπάρες στο μετρό όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Οι τρεις εταιρίες που υπέβαλαν δεσμευτικές προσφορές είναι οι:

 1. INTRASOFT INTERNATIONAL – ΙΝΤRΑΚΑΤ
 2. ΑΤΕΣΕ – ΜΕΤΚΑ
 3. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – LG CNS

Η ανάδειξη του αναδόχου αναμένεται έως το τέλος του χρόνου ενώ παράδοση του έργου αναμένεται σταδιακά κατά την περίοδο 2014-2015.

Αντικείμενο του έργου είναι η σταδιακή αντικατάσταση του χάρτινου εισιτηρίου από ηλεκτρονικές «έξυπνες κάρτες» οι οποίες θα διευκολύνουν την πρόσβαση των επιβατών στα μέσα μαζικής μεταφοράς, και η εγκατάσταση  ενός κλειστού κυκλώματος πυλών στους σταθμούς του Μετρό που θα συμβάλει στη μείωση της εισιτηριοδιαφυγής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή των ηλεκτρονικών εισιτηρίων αποτελεί ο χωρισμός του λεκανοπεδίου σε ζώνες έτσι ώστε οι μετακινήσεις σε μικρότερες αποστάσεις να είναι κοστίζουν φθηνότερα από μετακινήσεις σε πιο μακρινές περιοχές.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου φτάνει τα 94 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΟΑΣΑ, που είναι ο φορέας ανάθεσης του έργου, θα συμμετάσχει στην υλοποίησή του με ποσό 35 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 4 Απριλίου του 2011, ενώ αν δεν υπάρξουν ενστάσεις μεταξύ των συμμετεχόντων είναι δυνατό να ολοκληρωθεί μέσα στο 2013.

Τηλεματική έως το 2015

Μία από τις κοινοπραξίες εταιριών που υπέβαλε προσφορά για το έργο του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, οι Intrasoft International – Intrakat, έχει αναλάβει και το έργο της τηλεματικής για τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ το οποίο  αναμένεται να παραδοθεί το 2015. Το έργο, μεταξύ άλλων αφορά στην εγκατάσταση ενός δικτύου 1000 «έξυπνων» στάσεων καθώς και τη δυνατότητα πληροφόρησης των επιβατών για το χρόνο διέλευσης των οχημάτων από τις οθόνες που θα είναι τοποθετημένες στις στάσεις, καθώς και από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους.

Δείτε επίσης:

Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης, φωτογραφία: Daniel Sparing (CC BY-NC-SA 2.0)

 

Creative Commons License

Το παραπάνω κείμενο παρέχεται με άδεια 
Creative Commons: Αναφορά Δημιουργού – Παρόμοια Διανομή 3.0.

Leave a Comment

Filed under Εισιτήρια, κάρτες και πρόστιμα, Μετρό

Νέα μέτρα κατά της λαθρεπιβίβασης – Στο τραπέζι η αύξηση της τιμής των εισιτηρίων

Από τα τέλη Ιουνίου πρόκειται να τεθούν σε ισχύ τα νέα μέτρα για την καταπολέμηση της λαθρεπιβίβασης στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας, όπως αποφασίστηκε σήμερα μετά από σύσκεψη του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών κ. Σταθόπουλου με τους επικεφαλής των συγκοινωνιακών φορέων.

Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε ότι οι επιβάτες όλων των γραμμών Λεωφορείων και Τρόλεϊ της Αθήνας θα εισέρχονται στα οχήματα από την μπροστινή πόρτα ώστε να αποτρέπεται η μετακίνηση ατόμων χωρίς έγκυρο τίτλο μεταφοράς.

Το μέτρο αφορά το σύνολο του δικτύου και θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου από τις λεωφορειακές γραμμές που διασχίζουν άξονες των οδών Κηφισίας, Ακαδημίας, Πανεπιστημίου, Σταδίου και Βασιλίσσης Σοφίας. Στη συνέχεια θα επεκταθεί παντού.

Οι επιβάτες θα μπορούν επίσης να προμηθεύονται ενιαία εισιτήρια από τους οδηγούς των λεωφορείων προσαυξημένα κατά 0,10€ (τιμή πώλησης 1,50€), κάτι το οποίο ισχύει τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια αντίδραση από την πλευρά των εργαζομένων οι οποίοι όμως κατά το παρελθόν είχαν ταχθεί κατά της πώλησης εισιτηρίων μέσα στα οχήματα (αν και εισιτήρια πωλούνται ήδη από τους οδηγούς στις γραμμές του Αεροδρομίου και της Σαρωνίδας).

Για να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της επαναχρησιμοποίησης ακυρωμένων εισιτηρίων σύντομα θα αρχίσει επίσης πρόγραμμα ανταλλαξιμότητας χρησιμοποιημένων εισιτηρίων, όπου στους πολίτες θα επιστρέφεται η εναπομείνουσα αξία χρησιμοποιημένων εισιτηρίων, προσκομίζοντάς τα σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Επόμενο μέτρο θα είναι η επέκταση των λεωφορειολορίδων και η ενίσχυση της αστυνόμευσής τους σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ. Στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο για τις υπεραστικές συγκοινωνίες προβλέπεται η μεταφορά της αρμοδιότητας έγκρισής τους απο τους δήμους στον ΟΑΣΑ.

Ενίσχυση των ελέγχων εισιτηρίων

Για την αντιμετώπιση της λαθρεπιβίβασης, ενισχύεται και ο μηχανισμός ελέγχου των εισιτηρίων με αύξηση του αριθμού των ελεγκτών αλλά και ενίσχυση του προσωπικού των εκδοτηρίων. Στις Σταθερές Συγκοινωνίες 102 εργαζόμενοι έχουν ήδη μεταφερθεί από τις διοικητικές υπηρεσίες στον τομέα ελέγχου εισιτηρίων και στα εκδοτήρια. Συνολικά 90 εργαζόμενοι πραγματοποιούν ελέγχους σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ, ενώ στις Οδικές Συγκοινωνίες (Λεωφορεία και Τρόλεϊ) ο αριθμός των ελεγκτών θα φτάσει τους 230 ως το τέλος της εβδομάδας, εκ των οποίων οι 190 θα είναι εθελοντές.

Εντός των επόμενων 20 ημερών, από τις 25 Ιουνίου, οι έλεγχοι κομίστρου επεκτείνονται σε όλο το δίκτυο των μέσων σταθερής τροχιάς καλύπτοντας όπως και σήμερα το σύνολο των ωρών λειτουργίας του συστήματος

Αναφορικά με τα πρόστιμα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος της ΟΣΥ, Γιάννης Οικονόμου, καταγράφεται  σημαντική αύξηση. Αναλυτικά, τον Ιανουάριο τα πρόστιμα ήταν 5.080 (αξίας 272.000 ευρώ), τον Φεβρουάριο 4.022 (αξίας 206.000 ευρώ), τον Μάρτιο 9.870 (αξίας 506.00 ευρώ) και έως τις 17 Απριλίου 6.435 (αξίας 322.000 ευρώ). Ταυτόχρονα, καταβάλλεται προσπάθεια να αυξηθεί ο αριθμός των προστίμων που πληρώνονται. Μάλιστα, πρόσφατα οι υπηρεσίες του ΟΑΣΑ απέστειλαν ενημερωτικά σημειώματα σε όσους είχαν πρόστιμα τα οποία είχαν βεβαιωθεί και είχαν πάει στην εφορία. Με την κίνηση αυτή σημαντικός αριθμός οφειλετών ανταποκρίθηκε πληρώνοντάς τα.

Για τα ποσοστά της λαθρεπιβίβασης, ο κ. Σταθόπουλος σημείωσε ότι στη χώρα μας κυμαίνονται από 15% έως 20%. Στόχος είναι το ποσοστό να φτάσει στο 5% για τα μέσα σταθερής τροχιάς και στο 10% για τις οδικές συγκοινωνίες.

Στο τραπέζι η αύξηση της τιμής των εισιτηρίων

Το ενδεχόμενο της αύξησης της τιμής των εισιτηρίων από το φθινόπωρο δεν έχει αποφευχθεί αλλά όπως φαίνεται θα είναι μικρότερη της τάξης του 25% που προβλέπει το μνημόνιο και θα είναι γύρω στο 10%. Σύμφωνα με τον κ. Σταθόπουλο, ο στόχος που έχει τεθεί για να μην αυξηθεί η τιμή του εισιτηρίου, είναι να αυξηθούν τα έσοδα του ΟΑΣΑ σε ποσοστό 10%, που αντιστοιχεί σε 25 εκατομμύρια ευρώ.

Τον Απρίλιο και το Μάιο καταγράφεται αύξηση των εσόδων σε σχέση με πέρυσι, ωστόσο σε επίπεδο εξαμήνου είναι μειωμένα λόγω των πολυήμερων απεργιών στις αρχές του χρόνου.

Πάντως η εξυγίανση των συγκοινωνιακών φορέων αναμένεται να επιτευχθεί έως τα τέλη του 2014 / αρχές του 2015 όταν θα τεθεί σε εφαρμογή το σύστημα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου που σε συνδυασμό με τις μπάρες σε μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ αναμένεται να μειώσουν στο ελάχιστο τα ποσοστά της λαθρεπιβίβασης. Καθώς αυτό θα αργήσει, σύντομα θα τοποθετηθούν αφίσες και αυτοκόλλητα κατά της εισιτηριοδιαφυγής σε όλους τους σταθμούς του μετρό.

Δείτε επίσης: Όλα τα Νέα Μέτρα για την Πάταξη της Λαθρεπιβίβασης στα Μέσα Μεταφοράς (Σεπτέμβριος 2012)

Πηγές: Υπουργείο Υποδομώνexpress.gr, skai.gr

 

Creative Commons License

Το παραπάνω κείμενο παρέχεται με άδεια 
Creative Commons: Αναφορά Δημιουργού – Παρόμοια Διανομή 3.0.

5 Σχόλια

Filed under Εισιτήρια, κάρτες και πρόστιμα, ΗΣΑΠ, Λεωφορεία, Μετρό, Τραμ, Τρόλεϊ