Ώρα αποφάσεων για τα σιδηροδρομικά έργα της επόμενης δεκαετίας

Τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για τα σιδηροδρομικά έργα της επόμενης δεκαετίας, καθώς και την οργανωτική αναδιάρθρωση του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ ετοιμάζει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Με απόφαση του υπουργού Κώστα Καραμανλή συγκροτήθηκε πριν λίγες μέρες μία συντονιστική επιτροπή καθώς και μία κοινή ομάδα εργασίας που θα φέρει εις πέρας τον σχεδιασμό αυτό μέσα στους επόμενους μήνες.

Έργο της τριμελούς συντονιστικής επιτροπής, που αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών, την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης  Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ και τον εκπρόσωπο της αρμόδιας μονάδας για την Ελλάδα Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO), θα είναι να παρέχει στρατηγική εποπτεία και καθοδήγηση, να συντονίζει την έγκαιρη εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης από την Κοινή Ομάδα Εργασίας και να εισηγείται στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για όλα τα θέματα που αφορούν στο Σχέδιο Δράσης.

Το Σχέδιο Δράσης θα έχει τρεις άξονες:

  1. εισήγηση στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για τον προγραμματισμό των επενδύσεων, τις χρηματοδοτικές απαιτήσεις, τους μηχανισμούς ωρίμανσης και υλοποίησης σιδηροδρομικών έργων με κατανομή σε χρηματοδοτικά εργαλεία / πηγές, χρονοδιάγραμμα, αξιολόγηση / διαχείριση κινδύνων για το διάστημα 2020-2030.
  2. τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την προσαρμογή στις προκλήσεις της
    κλιματικής αλλαγής των σιδηροδρόμων, με έμφαση στην ολοκλήρωση των συστημάτων και γνώμονα τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών και της βιωσιμότητας των μεταφορών με έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών, καθώς και σε καινοτόμες επενδύσεις και περιβαλλοντικά συμβατές δράσεις.
  3. τον οργανωτικό μετασχηματισμό ΟΣΕ – ΕΡΓΟΣΕ ώστε να δημιουργηθούν ικανές προϋποθέσεις για αναπτυξιακό σχεδιασμό, ορθολογικό προγραμματισμό και αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση σιδηροδρομικών έργων και υποδομών με γνώμονα τη μείωση γραφειοκρατικών και χρονοβόρων ενδο-ομιλικών διαδικασιών.

Παράλληλα, συστάθηκε η ομάδα εργασίας η οποία αποτελείται από 17 μέλη και θα έχει ως αντικείμενο:

α) Τη σύνταξη του σχεδίου δράσης υπό μορφή παραδοτέου προς την Συντονιστική Επιτροπή.

β) Τη συνεργασία με ΟΣΕ – ΕΡΓΟΣΕ, με σκοπό την εκπόνηση του σχεδίου δράσης.

γ) Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του σχεδίου δράσης και τη σύνταξη αναφορών, σχετικά με την πρόοδό του, σε συντονισμό και με ενημέρωση της Συντονιστικής Επιτροπής.

δ) Την εισήγηση αποφάσεων για την ομαλή πορεία και επιτυχία του σχεδίου δράσης, καθώς και την αποφυγή απόκλισης από το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του,

ε) Την εισήγηση του συνόλου των κανονιστικών και λοιπών κειμένων που απαιτούνται για την εφαρμογή των επιδιωκόμενων αλλαγών.

στ) Τη διαβούλευση με υπηρεσίες του δημοσίου ή ιδιωτικών φορέων και οργανισμών, με σκοπό την συλλογή στοιχείων και πληροφοριών, που κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης.

ζ) Την ενδεχόμενη παρακολούθηση υλοποίησης των κρίσιμων έργων επικουρικά με τις συνήθεις διαδικασίες των εταιρειών

Το σχέδιο δράσης θα χωρίζεται σε τρεις φάσεις:

  • Μέχρι το τέλος Μαΐου 2020, στόχο αποτελεί η διαμόρφωση της λίστας (pipeline)έργων που θα υλοποιηθούν στο διάστημα 2020-2023 και 2021-2030, με αναφορά στις πηγές χρηματοδότησης, το χρονοδιάγραμμα τους και σχέδιο διαχείρισης κινδύνων που ενδέχεται να εμφανιστούν στο στάδιο της υλοποίησης.
  • Μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου 2021, θα καταρτιστεί το σχέδιο του νέου μηχανισμού παραγωγής έργων (οργανωτικός μετασχηματισμός ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ), που θα περιλαμβάνει και σχέδιο μετάβασης σε αυτόν, με γνώμονα την αποτελεσματική υλοποίηση των σιδηροδρομικών έργων και τη βέλτιστη αξιοποίηση της διατιθέμενης ενωσιακής στήριξης.
  • Έως τον Δεκέμβριο του 2021 το ανωτέρω σχέδιο του μετασχηματισμού ΟΣΕ –ΕΡΓΟΣΕ θα έχει ολοκληρωθεί, με τη σύνταξη του συνόλου κανονιστικών και λοιπών κειμένων που απαιτούνται για την εφαρμογή των επιδιωκόμενων αλλαγών.

Η Κοινή Ομάδα Εργασίας επικουρείται από συμβούλους για την υλοποίηση του προαναφερθέντος σχεδίου οι οποίοι θα παρέχουν τεχνική υποστήριξη στην ομάδα εργασίας ενώ στις συνεδριάσεις της θα καλούνται εκπρόσωποι φορέων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διεθνών Οργανισμών, της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., της ΡΑΣ ή όποιων άλλων φορέων που κρίνεται σκόπιμο, όπως ανάδοχοι σιδηροδρομικών έργων και μελετών.  

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*