Δημοσιεύτηκαν οι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων στην ΟΣΥ

Δείτε και τα προσωρινά αποτελέσματα για τις προσλήψεις στην ΣΤΑΣΥ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2020

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη 1/2020, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων εξήντα επτά θέσεων (367) προσωπικού Δ.Ε οδηγοί λεωφορείων & πενήντα έξι (56) θέσεων Δ.Ε τεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου στην Ο.ΣΥ Α.Ε αναρτώνται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων οδηγών και τεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων ειδικότερα:

-Συνολική ειδικοτήτων με σειρά κατάταξης (ενιαίος πίνακας)
-Συνολική με σειρά κατάταξης ανά ειδικότητα (ενιαίος πίνακας ανά ειδικότητα)
-Πίνακας επιτυχόντων διοριστέων ανά κλάδο και ειδικότητα σε γενικές και ειδικές κατηγορίες θέσεων.
-Πίνακας αναπληρωματικών ανά κλάδο ειδικότητα σε γενικές και ειδικές κατηγορίες θέσεων.
-Πίνακας απορριπτέων ανά ειδικότητα.

Οι υποψήφιοι, δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών ενώπιον του ΑΣΕΠ. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης – δημοσίευσης των προσωρινών πινάκων στο διαδικτυακό τόπο της Ο.ΣΥ. Α.Ε. (www.osy.gr), και ορίζεται ειδικότερα από 10-12-2020, ως και την πάροδο της 14ης Δεκεμβρίου 2020.

Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax: 210-6400241, 210-6400686) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: prosl.enstasi@asep.gr). Στην ένσταση θα πρέπει να επισυνάπτεται παράβολο είκοσι ευρώ (20€), αλλιώς η ένσταση δεν θα εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προμηθευτεί το παράβολο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) επιλέγοντας – Φορέας Δημοσίου –Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από το διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ»). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταλάβει το αντίτιμό του μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Σημείωση: Η ΟΣΥ κατέβασε τα link με τους πίνακες (που είχαν ανέβει στο site την προηγούμενη μέρα) την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου και ανέβασε νέους πίνακες αποτελεσμάτων στους οποίους οι βαθμολογίες ήταν διαφορετικές, χωρίς να αιτιολογήσει την αλλαγή αυτή.  

101. ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων (Δ’ ή D κατηγορίας)
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΕΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΕΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΚΝΟ, ΑΔΕΛΦΟ Η ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΚΝΟ, ΑΔΕΛΦΟ Η ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΚΝΟ, ΑΔΕΛΦΟ Η ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΚΝΟ, ΑΔΕΛΦΟ Η ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
102. ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων (Δ’ και Ε’ ή DE κατηγορίας)
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΕΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΕΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΚΝΟ, ΑΔΕΛΦΟ Η ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΚΝΟ, ΑΔΕΛΦΟ Η ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΚΝΟ, ΑΔΕΛΦΟ Η ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΚΝΟ, ΑΔΕΛΦΟ Η ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
103. ΔΕ Τεχνιτών Οχημάτων (Μηχανοτεχνιτών)
103. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
103. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
103. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
103. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
103. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
103. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
103. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΕΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
103. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
103. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
103. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
103. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
103. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
103. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
103. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΚΝΟ, ΑΔΕΛΦΟ Η ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
103. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
103. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
103. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
103. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
103. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
103. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
103. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*