ΡΑΣ: Ολοκλήρωση ελέγχου κοστολογικού μοντέλου και Έγκριση Πρότυπης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών συντήρησης τροχαίου υλικού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Ανταγωνισμού στη σιδηροδρομική αγορά, η   Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων ανακοινώνει την ολοκλήρωση των ελέγχων που αφορούν το νέο κοστολογικό μοντέλο και την έγκριση πρότυπης σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού που υπέβαλε η Εταιρεία  ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε, προς την Ανεξάρτητη Αρχή.

Οι διαδικασίες ελέγχου του κοστολογικού μοντέλου και έγκρισης της Πρότυπης Σύμβασης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε ολοκληρώθηκαν μετά από σχετική αξιολόγηση  της Μονάδας Ρύθμισης και Ελέγχου Σιδηροδρομικής Αγοράς της ΡΑΣ. Τα μέλη της, εξέτασαν, αξιολόγησαν και προχώρησαν σε παρατηρήσεις -τροποποιήσεις, με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών συντήρησης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με κανόνες διαφάνειας και αμεροληψίας. Στην πλειοψηφία τους οι παρατηρήσεις της ΡΑΣ  έγιναν αποδεκτές από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε .

Κατόπιν τούτου, η  Ολομέλεια της ΡΑΣ  μετά σχετική εισήγηση  της Προέδρου της ΡΑΣ κ. Ιωάννας Τσιαπαρίκου αποφάσισε την έγκριση της πρότυπης σύμβασης συντήρησης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού.

Οι αναληφθείσες δεσμεύσεις της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε

Η προαναφερθείσα έγκριση σε συνδυασμό με την παράλληλη ολοκλήρωση του ελέγχου από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων  του κοστολογικού μοντέλου που υπεβλήθη από την  ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε στη ΡΑΣ, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των αναληφθεισών δεσμεύσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

Παρακολούθηση δεσμεύσεων

Υπενθυμίζεται, ότι η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων τον περασμένο Μαϊο ξεκίνησε τον έλεγχο παρακολούθησης – συμμόρφωσης και ορθής εφαρμογής των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε κατ΄ εφαρμογή της σχετικής Απόφασης  14006/12.10.2020) που εξέδωσε η ΡΑΣ, για την αποκατάσταση της λειτουργίας του ανταγωνισμού στην αγορά εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών  καθώς και στην αγορά συντήρησης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού.

Οι εν λόγω δεσμεύσεις της  ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε προτάθηκαν από  την  ίδια, μετά  την καταγγελία που υπέβαλε στη ΡΑΣ η σιδηροδρομική εταιρεία RAIL CARGO LOGISTICS GOLDAIR,  για ενδεχόμενες αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές από πλευράς ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε στα  προαναφερθέντα πεδία. Η καταγγελία εξετάστηκε ενδελεχώς από  την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Περαιτέρω, η εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε υπέβαλε πρόταση δεσμεύσεων για την άρση των πιθανολογούμενων παραβάσεων του ανταγωνισμού. Μετά από τις απαραίτητες διευκρινίσεις και επαναδιατυπώσεις από πλευράς ΤΡΑΙΝΟΣΕ αλλά και την ικανοποίηση μέρους των αιτιάσεων της καταγγέλλουσας εταιρείας, εγκρίθηκαν από  τη ΡΑΣ οι προτεινόμενες δεσμεύσεις για τις οποίες, με την  απόφαση  της  28-04-2021 της Ολομέλειας ΡΑΣ ξεκίνησε ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής τους.

Ειδικότερα, η εταιρία ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ δεσμεύτηκε  ως προς τα ακόλουθα:

Στην κατάρτιση και υπογραφή, με ενδιαφερόμενες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, πρότυπων-συμβάσεων παράδοσης-παραλαβής (hand over-take over) για την σιδηροδρομική μεταφορά πλήρους συρμού σε ειδικά δρομολόγια ή μεμονωμένων βαγονιών  (εφόσον υπάρχει μεταφορική ικανότητα) από τον Σταθμό «Διαλογή Θεσσαλονίκη»» προς το  Θριάσιο.

Στην εφαρμογή νέου κοστολογικού μοντέλου, σύμφωνα με την αρχή της κοστοστρέφειας, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού, με ενιαία τιμολόγηση ανά τύπο τροχαίου υλικού, βαθμίδα και είδος συντήρησης προς όλες τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Το νέο κοστολογικό μοντέλο, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του από τη ΡΑΣ, θα έχει αναδρομική ισχύ από 01.01.2020.

Διαρκής παρακολούθηση της τήρησης των κανόνων Ανταγωνισμού

Η Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, κ. Ιωάννα Τσιαπαρίκου δήλωσε σχετικά: «Με την ολοκλήρωση του ελέγχου του κοστολογικού μοντέλου και την έγκριση της πρότυπης σύμβασης συντήρησης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, κλείνει ο πρώτος κύκλος που αφορά την παρακολούθηση από τη ΡΑΣ της τήρησης των δεσμεύσεων της  Εταιρείας στα δύο συγκεκριμένα πεδία. Η είσοδος και άλλων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων στην ελληνική σιδηροδρομική υποδομή, μεγιστοποιεί την κρισιμότητα των υπηρεσιών συντήρησης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού. Ως εκ τούτου, προτεραιότητα της ΡΑΣ, είναι η ρύθμιση της αγοράς με συνθήκες  ανεμπόδιστου ανταγωνισμού και η αποτροπή αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών,  στη συγκεκριμένη μονοπωλιακή αγορά μέσω της διαρκούς παρακολούθησης από πλευρά μας».

Πηγή: ΡΑΣ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*