Επιστρέφουν στην ΣΤΑΣΥ 39 μεταταχθέντες υπάλληλοι

Μία σημαντική ένεση προσωπικού θα λάβει η ΣΤΑΣΥ αφού στις 12 Οκτωβρίου δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβρνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση που ανοίγει το δρόμο για την επιστροφή 39 μεταταχθέντων υπαλλήλων.

Οι 39 υπάλληλοι της πρώην ΗΣΑΠ A.E. είχαν μεταταχθεί αναγκαστικά σε άλλους φορείς του δημοσίου το 2011. Συγκεκριμένα, το 2011 μετατάχθηκαν 144 υπάλληλοι -πολλοί από τους οποίους ήταν προϊστάμενοι αμαξοστοιχίας, ειδικότητα που στη συνέχεια καταργήθηκε- με την πλειοψηφία τους να μεταφέρεται σε μουσεία της Αττικής όπου ανέλαβαν καθήκοντα φυλάκων.

Οι 39 που θα επιστρέψουν στην ΣΤΑΣΥ υπηρετούν σήμερα στα υπουργεία Πολιτισμού, Υποδομών, Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθώς και σε άλλους φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ των υπουργείων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Υποδομών και Μεταφορών, οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα υποβάλλουν εντός προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών αίτηση για την επαναφορά τους στην ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., καθώς και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά – δικαιολογητικά στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού του φορέα όπου υπηρετούν, με κοινοποίηση υποχρεωτικά στην αρμόδια υπηρεσία της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.. Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους, τις συνθήκες και το εν γένει καθεστώς εργασίας, εξέλιξης και υπηρεσιακής κατάστασης που ισχύει στην ΣΤΑ.Σ.Υ. Α.Ε., παραιτούμενοι ταυτοχρόνως του δικαιώματος κάθε διεκδίκησης ή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης φύσης αξίωσης εξ αιτίας και επ’ αφορμή της αρχικής μεταφοράς τους.

Οι Διευθύνσεις Προσωπικού των φορέων αυτών οφείλουν, εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, να συγκεντρώσουν όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις, συνοδευόμενες από πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών καθώς και τις υπεύθυνες δηλώσεις και να τις διαβιβάσουν στην ΣΤΑ. ΣΥ. Α.Ε.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., αφού ελέγξει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις καθώς και σύμφωνα με το Καταστατικό και τον ισχύοντα Κανονισμό της Εταιρείας, εάν οι αιτούντες πληρούν τις προϋποθέσεις επαναφοράς τους στη ΣΤΑΣΥ Α. Ε. και σε ποια από τις προβλεπόμενες θέσεις δύνανται να τοποθετηθούν ή να ενταχθούν, υποχρεούται να διατυπώσει σύμφωνη γνώμη.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με το άρθρο 104 του νόμου 4530/2018, οι επανερχόμενοι τοποθετούνται σε οργανικές θέσεις της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., όμοιου ή παρεμφερούς ή συναφούς ή ανάλογου αντικειμένου με αυτό πριν την μεταφορά τους, εφόσον υφίστανται τέτοιες θέσεις και εφόσον κατέχουν τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα.

Τέλος, η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα διαβιβαστούν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη, Κοινή Υπουργική Απόφαση επαναφοράς των υπαλλήλων στη ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*