Πέμπτη, 18 Ιουλίου, 2024

O Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ανοίγει το διάλογο για τα scooter και τη μικρο-κινητικότητα

Share

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  O Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, με παρουσία πλέον των σαράντα ετών στο συγκοινωνιακό γίγνεσθαι της χώρας, και με αφορμή την εισαγωγή υπηρεσιών μικρο-κινητικότητας (micro-mobility) στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, εκδίδει το παρόν δελτίο τύπου, αποσκοπώντας στη διαμόρφωση ενός πλαισίου συζήτησης για το παρόν και το μέλλον της μικρο-κινητικότητας στις αστικές περιοχές της χώρας.

  Οι υπηρεσίες μικρο-κινητικότητας (e-scooters, ηλεκτρικά ποδήλατα κλπ.) αποτελούν την πλέον σύγχρονη τάση στις αστικές μετακινήσεις μικρών αποστάσεων. Λειτουργούν συμπληρωματικά προς τα λοιπά μέσα και είναι εν γένει περιβαλλοντικά φιλικές, αξιοποιούν δε σύγχρονες τεχνολογίες και μέσα χαμηλού κόστους. Παρόλα αυτά, έχουν παρατηρηθεί προβλήματα στη λειτουργία των πόλεων, τα οποία σχετίζονται με την εφαρμογή και χρήση των εν λόγω υπηρεσιών. Επίσης διατυπώνονται προβληματισμοί σχετικά με τις επιπτώσεις της κυκλοφορίας και χρήσης μέσων μικροκινητικότητας στην οδική ασφάλεια, συχνά δε με αφορμή μεμονωμενα ατυχήματα.

  Σήμερα, η διεθνής και Ελληνική εμπειρία και η σχετική έρευνα ως προς τα χαρακτηριστικά και τις επιπτώσεις της μικρο-κινητικότητας τόσο στην οδική ασφάλεια, όσο και στη λειτουργία του μεταφορικού συστήματος μιας πόλης είναι ακόμα περιορισμένη. Αυτό καθώς πρόκειται για υπηρεσίες, οι οποίες έχουν εμφανιστεί σχετικά πρόσφατα (εδώ και 2-3 έτη) και η ερευνητική κοινότητα δεν έχει ασχοληθεί επαρκώς με τις επιπτώσεις τους. Έτσι, δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τη λειτουργία και ασφαλή κυκλοφορία των μέσων μικρο-κινητικότητας, αλλά δυστυχώς ούτε και επίσημοι κανόνες (πχ άρθρα ΚΟΚ), οι οποίοι να οριοθετούν τη χρήση των μέσων μικρο-κινητικοτητας.

  Τα νέα δεδομένα που θέτει η μικρο-κινητικοτητα στις Ελληνικές πόλεις είναι σημαντικό να εξεταστούν και αναλυθούν και τα όποια προβλήματα να αντιμετωπιστούν και επιλυθούν με ορθολογικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο. Πρόσφατο περιστατικό τροχαίου ατυχήματος e- scooter στη Θεσσαλονίκη αποτελεί ισχυρή ένδειξη για την παραπάνω αναγκαιότητα, πλην όμως δεν μπορεί το όποιο μεμονωμένο περιστατικό να αποτελεί τροχοπέδη για την παροχή αντίστοιχων, σύγχρονων και περιβαλλοντικά φιλικών υπηρεσιών στον αστικό χώρο.

  Ο ΣΕΣ θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη να τεθεί σε προτεραιότητα διάλογος και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων στην παροχή υπηρεσιών μικρο-κινητικότητας, ώστε να εξεταστούν και καταγραφούν θέματα, βέλτιστες πρακτικές και άμεσες προτεραιότητες που τίθενται από την ήδη λειτουργία υπηρεσιών μικρο-κινητικότητας (e-scooters) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα είναι κρίσιμη η διαμόρφωση σαφών, ενιαίων κανόνων για την εφαρμογή και λειτουργία υπηρεσιών μικρο- κινητικότητας και για τη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης αυτών. Ο ΣΕΣ προτίθεται για το σκοπό αυτό να διοργανώσει το συντομότερο ημερίδα σχετική με το αντικείμενο της μικρο- κινητικότητας, στην οποία θα προσκληθούν να διατυπώσουν τις απόψεις τους εμπλεκόμενοι φορείς. Τα πορίσματα της ημερίδας θα αξιοποιηθούν σε επόμενο στάδιο ώστε με μέριμνα του ΣΕΣ να διαμορφωθούν θέσεις περαιτέρω προτάσεις σε σχέση με την εφαρμογή της μικροκινητικότητας στις Ελληνικές πόλεις.

 
 

Διαβάστε Περισσότερα