ΟΣΕ: Βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα το 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημοσιεύθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις του  Ο.Σ.Ε. για τη χρήση 2018 (1.1.2018 έως 31.12.2018). Από τα αποτελέσματα της χρήσης προκύπτουν τα εξής :

  1. Το εταιρικό λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) για τη χρήση 2018 βελτιώθηκε θεαματικά σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό, κατά 93%. Σε απόλυτο μέγεθος το EBITDA ανήλθε σε μόλις €-0,43 εκατ. έναντι €-6,11 εκατ. το 2017, αγγίζοντας πλέον, το επιθυμητό αποτέλεσμα (μηδενικό EBITDA), ήτοι μη ζημιογόνο λειτουργικό αποτέλεσμα
  2. Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 6,8 % σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και αυτό μεταφράζεται σε 5,05 εκ. ενώ ταυτόχρονα ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 2,5 εκ., δηλαδή αύξηση 11%. Τα έξοδα διοίκησης μειώθηκαν κατά 12%
  3. Τα κύρια έσοδα από τέλη χρήσης υποδομής αυξήθηκαν κατά 11,4%. Επισημαίνεται ότι αναμένεται ο υπερδιπλασιασμός των εσόδων από το οικονομικό αντάλλαγμα της παραχώρησης εκμετάλλευσης του Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής του Θριασίου Πεδίου και από την αύξηση των τελών με τη δήλωση δικτύου 2020

  4. Η ρευστότητα, αν και ελαφρά μειωμένη κατά 7%, παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα, επαρκής για την κάλυψη των εκροών που θα απαιτηθούν κατά την τρέχουσα & τις επόμενες χρήσεις

  5. Η συνολική μισθοδοσία της εταιρείας παρά την πραγματοποίηση προσλήψεων και μετατάξεων προσωπικού σε κρίσιμες για τον Οργανισμό ειδικότητες, οι οποίες κάλυψαν μερικώς το αποχωρούν προσωπικό, μειώθηκε κατά €0,96 εκατ. ή 2,4%

Όλα τα επιμέρους μεγέθη της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος της εταιρείας παρουσιάζουν βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση:

Κύκλος Εργασιών: +10%

Μικτό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης: +2,6%

Έξοδα Διοίκησης: -12%

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα Εκμετάλλευσης: -16%

Αποτέλεσμα μετά από Φόρους: +72,9%

Περιθώριο EBITDA  (δείκτης): +93%

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*