Δημοσιεύτηκαν οι οριστικοί πίνακες για τις προσλήψεις στην ΣΤΑΣΥ

Επικυρώθηκαν σήμερα,  2 Μαρτίου 2021, από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. και αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας (www.stasy.gr) οι οριστικοί πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων υποψηφίων για την πλήρωση συνολικά 177 θέσεων εργασίας, σύμφωνα με την προκήρυξη 1/2020. 

Οι εν λόγω πίνακες διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τις αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π. μετά από τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και του κατ΄ ένσταση ελέγχου  επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης που δημοσιεύτηκαν στις 9 Δεκεμβρίου 2020 στον διαδικτυακό τόπο της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων υποψηφίων αφορούν την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 22 θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) κλάδου Τεχνικού Προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, 75 θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) κλάδου Οδηγών Συρμών και 80 θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) κλάδου Τεχνικού Προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στις Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ ΑΕ).

Οι πίνακες των προσληπτέων θα αποσταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση, ενώ μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ  θα αναρτηθούν και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». 

Υπογραμμίζεται ότι, για λόγους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται στους πίνακες μόνο με τον αριθμό πρωτοκόλλου υποψηφίου, καθώς και συνοπτική αιτιολογία της απόρριψής τους. Αντίστοιχα μόνο με τον αριθμό πρωτοκόλλου εμφανίζονται και οι επιτυχόντες στον πίνακα κατάταξης της ειδικής κατηγορίας ατόμων που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και τέκνα ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*