Όλα τα έργα στον προγραμματισμό της ΣΤΑ.ΣΥ. για την επόμενη τριετία

Οι στρατηγικοί στόχοι αλλά και τα έργα που θα πραγματοποιηθούν μέσα στην επόμενη τριετία από την ΣΤΑ.ΣΥ., την εταιρεία που εκμεταλλεύεται το δίκτυο μέσων σταθερής τροχιάς της Αθήνας (Μετρό – ΗΣΑΠ – Τραμ), περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο των Σταθερών Συγκοινωνιών Μονοπρόσωπη Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ.) που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας λίγο πριν τη λήξη της χρονιάς.

Ως κύριοι στρατηγικοί στόχοι της εταιρείας αναφέρονται η αύξηση των εσόδων (κόμιστρο, καταπολέμηση εισιτηριοδιαφυγής, διαφημίσεις, εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων), ο εξορθολογισμός των δαπανών, μέσω και τη ψηφιοποίησης διαδικασιών και η επιβατοκεντρική προσέγγιση με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων για την εξυπηρέτηση του κοινού.

Τα δέκα κυριότερα έργα, τα οποία έχουν και μεγαλύτερες πιθανότητες να πραγματοποιηθούν ως το 2025 είναι τα εξής:

 1. Αναβάθµιση συρµών Γραµµής 1, προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ, αναμενόμενη ανάθεση Οκτώβριος 2022, αναµένεται η ένταξη στο ΕΣΠΑ
 2. Αναβάθµιση υποσταθµών έλξης, 2,7 εκατ. ευρώ, Απρίλιος 2022, αναµένεται η ένταξη στο ΕΣΠΑ
 3. Ασύρµατο δίκτυο ανίχνευσης οχηµάτων τραµ 500.000 ευρώ, Φεβρουάριος 2022, ΠΕΠ Αττικής
 4. Κατασκευή νέας Τεχνικής Επισκευαστικής Βάσης (Τ.Ε.Β.) στον Πειραιά, 120 εκατ. ευρώ, προσπάθεια υλοποίησης του έργου µέσω Σ∆ΙΤ, µε την εµπορική αξιοποίηση του ακινήτου.
 5. Συµβουλευτικές υπηρεσίες αξιοποίησης ακινήτου (α’ φάση), Νοέμβριος 2021, αφορά το παραπάνω ακίνητο στον Πειραιά
 6. Υπογειοποίηση τµήµατος µεταξύ των σταθµών Πειραιάς-Φάληρο της Γραµµής 1, 100 εκατ. ευρώ, προσπάθεια ένταξης του έργου στην ΠΠ 2021- 2027
 7. Επικαιροποίηση µελετών της υπογειοποίησης Φάληρο – Πειραιάς, 750.000 ευρώ, προσπάθεια ένταξης στο ΕΣΠΑ τρέχουσας περιόδου ΠΠ 2014-2020
 8. Υγροµόνωση διατηρητέων σταθµών Γραµµής 1 (Μοναστηράκι – Ομόνοια – Βικτώρια), 950.000 ευρώ
 9. Κατασκευή νέου σταθµού στον Κηφισό, 5 εκατ. ευρώ, αναµένεται ενηµέρωση από την εταιρεία που ενδιαφέρεται να χρηµατοδοτήσει την κατασκευή του σταθµού
 10. Αναβάθµιση φωτιστικών σταθµών µε φωτιστικά τεχνολογίας LED, 2,5 εκατ. ευρώ, ενδεχοµένως µε αυτοχρηµατοδότηση

Αναλυτικός κατάλογος έργων για την περίοδο 2022 – 2025

Σημειώνεται ότι η πραγματοποίηση ή μη του κάθε έργου εξαρτάται από την εξασφάλιση της σχετικής χρηματοδότησης.

 1. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΣΤΑΣΥ [ΤΟΙΧΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΟΣ, Κ.ΛΠ.] (αντικατάσταση παλαιάς περίφραξης, εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης η/φ ράβδου μεταξύ Ηράκλειο – Κηφισιάς, ανακαίνιση υποδομής/επιδομής αμαξοστασίου Κηφισιάς), μελέτες 60.000 ευρώ, έργο 6,9 εκατ. ευρώ
 2. ΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 (για περιβαλλοντικούς λόγους και λόγους ηχομόνωσης), μελέτες 100.000 ευρώ, έργο 3,6 εκατ. ευρώ
 3. ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 (λόγω σημαντικού προβλήματος εισροής υδάτων), μελέτη 1,5 εκατ. ευρώ, έργο 8,4 εκατ. ευρώ
 4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ∆Ι-ΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΡΜΩΝ (DV) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 «ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΕΡΟ∆ ΡΟΜΙΟ», 80,5 εκατ. ευρώ, σε συνεργασία με την Αττικό Μετρό
 5. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΥΡΜΩΝ ΣΤΟ ΘΗΣΕΙΟ, μελέτη 95.000 ευρώ, έργο 500.000 ευρώ
 6. ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΛΗΡΟ-ΠΕΙΡΑ ΙΑΣ (ΗΣΑΠ), ΣΤΑΣΥ ΑΕ, 3 μελέτες κόστους 810.000 ευρώ, το έργο ενδεχομένως να υλοποιηθεί από την Αττικό Μετρό
 7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ (Τ.Ε.Β.) ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, θα περιλαμβάνει τα κεντρικά συνεργεία επισκευών, συνεργεία αποκατάστασης βλαβών, χώρος εναπόθεσης συρµών, πλυντήριο συρµών τα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Έλξης και Αποκλεισµού και το κέντρο σηµατοδότησης και εποπτείας της Τ.Ε.Β, 3 μελέτες 1,1 εκατ. ευρώ, έργο 120 εκατ. ευρώ
 8. ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΣΤΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΤΤΙΚΗ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, μελέτες 200.000 ευρώ, έργο 550.000 ευρώ
 9. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΩΝ, μελέτη 80.000 ευρώ, έργο 700.000 ευρώ
 10. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 12 ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1, μελέτη 100.000 ευρώ, έργο 20 εκατ. ευρώ
 11. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΟΠΣ (ERP) (σύστημα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού), μελέτη 100.000 ευρώ, έργο 5 εκατ. ευρώ
 12. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ, μελέτη 15.000 ευρώ, έργο 250.000 ευρώ
 13. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (145 ενεργοβόρες κλίμακες των γραμμών 2 και 3 που έχουν ξεπεράσει τη διάρκεια ζωής τους), μελέτη 100.000 ευρώ, έργο 7,5 εκατ. ευρώ
 14. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LED (σε όλους τους υπόγειους σταθμούς), μελέτη 100.000 ευρώ, έργο 1,75 εκατ. ευρώ
 15. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ (σε αμαξοστάσια και χώρους εναπόθεσης συρμών), μελέτη 20.000 ευρώ, έργο 1 εκατ. ευρώ, μελέτη 20.000 ευρώ, έργο 1 εκατ. ευρώ
 16. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CCTV ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ 1, μελέτη 20.000 ευρώ, έργο 1 εκατ. ευρώ
 17. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2 & 3 (σε 27 σταθμούς), μελέτη 20.000 ευρώ, έργο 1,25 εκατ. ευρώ
 18. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1, μελέτη 10.000 ευρώ, έργο 300.000 ευρώ
 19. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ TETRA ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2 & 3, μελέτη 15.000 ευρώ, έργο 600.000 ευρώ
 20. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 (10ΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ), μελέτη 100.000 ευρώ, έργο 50 εκατ. ευρώ
 21. Αναβάθµιση 14 συρµών Γραµµής 1 και ανακατασκευή 2 Υ/Σ έλξης ώστε να ανακτούν ενέργεια µέσω
  ηλεκτροπέδης, μελέτη 55.000 ευρώ, έργο 72 εκατ. ευρώ
 22. Αντικατάσταση στατικών µετατροπέων (σε συρμούς 11ης παραλαβής), μελέτη 60.000 ευρώ, έργο 2 εκατ. ευρώ
 23. Κατασκευή νέου σταθµού µεταξύ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΦΑΛΗΡΟΥ, μελέτη 700.000 ευρώ, έργο 5 εκατ. ευρώ
 24. Ενίσχυση γέφυρας Πουλόπουλου (αναφέρεται ότι τα εφέδρανα της γέφυρας στο Θησείο βρίσκονται σε οριακή κατάσταση σε μήκος 90 μ.), μελέτη 110.000 ευρώ, έργο 1,5 εκατ. ευρώ
 25. Μελέτη ενίσχυσης σήρηγγας Γραµµής 1, (τμήμα Ομόνοια – Αττική) μελέτη 760.000 ευρώ
 26. Αντικατάσταση του υλικού (hardware) πληροφορικής, μελέτη 110.000 ευρώ, έργο 450.000 ευρώ
 27. Προµήθεια συστήµατος ψηφιακής σήµανσης, μελέτη 110.000 ευρώ, έργο 630.000 ευρώ

Όσον αφορά το στόχο της καταπολέμησης της εισιτηριοδιαφυγής, ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόβλεψη για την προμήθεια νέου τύπου πυλών εισόδου στους σταθμούς με αυξημένες τεχνολογικές δυνατότητες αλλά και μεγαλύτερο ύψος ώστε να περιορίζουν τη δυνατότητα παραβίασής τους. Οι πύλες αυτές θα τοποθετηθούν αρχικά στους σταθμούς της γραμμής 3 από Αγία Βαρβάρα ως Δημοτικό Θέατρο και στους σταθμούς της γραμμής 4.

Για την βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών, προβλέπεται μεταξύ άλλων η εγκατάσταση ασύρματου δικτύου Wifi στους σταθμούς και η εφαρµογή του αναλυτικού χάρτη δικαιωµάτων των επιβατών κατά τη χρήση των µέσων µαζικής µεταφοράς, στον οποίο αναλυτικά έχουν ενσωµατωθεί οι υποχρεώσεις προς τους καταναλωτές και η πρόβλεψη αποζηµιώσεων προς αυτο.

Αναφορά γίνεται και στην ανάγκη αξιοποίησης ακινήτων της εταιρείας. Ήδη τα τελευταία χρόνια έχουν μισθωθεί επιπλέον χώροι σε σταθμούς της γραμμής 1 για τη δημιουργία καταστημάτων. Η ΣΤΑ.ΣΥ. πρόκειται να ακολουθήσει την εξής στρατηγική:

 • Μίσθωση/εκµετάλλευση όλων των ακινήτων που µπορούν να διατεθούν προς εµπορική χρήση και βελτίωση της εµπορικής εκµετάλλευσης χώρων σταθµών (π.χ. αίθουσα σταθµού Συντάγµατος, αλλά και χώρων άλλων σταθµών).
 • Μείωση των επισφαλειών από οφειλές µισθωτών, µέσω ρυθµίσεων.
 • Προσαρµογή του ύψους των µισθωµάτων (ειδικά σε σχέση µε παλαιές µισθωτικές συµβάσεις) στα νέα δεδοµένα της αγοράς.
 • Ευέλικτες και επιβατοκεντρικές τιµολογιακές & εµπορικές πολιτικές για τους χώρους στάθµευσης (Βελτίωση εκµετάλλευσης χώρων στάθµευσης (µελέτη Κ. Κοτούλα)
 • Ανταποδοτική χρήση υποδοµών και κτιρίων σε συνεργασία µε την τοπική Αυτοδιοίκηση (άλσος Κηφισιάς, Παιδικός Σταθµός Φαλήρου, Κατασκήνωση Βαρυµπόµπης κτλ.).
 • Αξιοποίηση Άλσους Κηφισιάς, αποθήκης στην πλατεία Ιπποδάµειας, αναδοµής του αµαξοστασίου του Πειραιά και κατασκευής εστίασης στην ταράτσα του κεντρικού κτιρίου διοίκησης της εταιρίας.

Σημαντική είναι για την ΣΤΑΣΥ και η επένδυση σε νέες τεχνολογίες όπως big data analytics, artificial intelligence, εφαρμογές ΑΙ για την εξυπηρέτηση επιβατών, πλήροφόρηση επιβατών με real time δεδομένα, ανοικτά δεδομένα, τοποθέτηση και εκμετάλλευση κεραιών 5G.

Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, προβλέπεται η σταδιακή μείωση των ελλειμμάτων, μέσω και παράλληλης αύξησης των εσόδων ως το 2025.

Αλέξανδρος Λιάρος – athenstransport.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*