Ως τις 18 Δεκεμβρίου οι προσφορές για τα αστικά δρομολόγια σε Ανατολική και Δυτική Αττική

Ως τις 18 Δεκεμβρίου καλούνται να υποβάλλουν προσφορές οι εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται για την ανάληψη υπηρεσιών αστικών δρομολογίων του ΟΑΣΑ με δικά τους λεωφορεία και προσωπικό στην Ανατολική και τη Δυτική Αττική για μία περίοδο 8 ετών, σύμφωνα με τη διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού του ΟΑΣΑ που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου.

Είχε προηγηθεί η απόφαση έγκρισης της διενέργειας του διαγωνισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΑ, αμέσως μετά από την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού ύψους 402.717.964,81 ευρώ που αφορά τα έτη 2024 – 2032 για την κάλυψη του κόστους της παραχώρησης.

Αν και οι ενδιαφερόμενοι είχαν ήδη ενημερωθεί για τους όρους του διαγωνισμού μέσω της προδημοσίευσης της διακήρυξης από τις 20 Οκτωβρίου, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να ζητηθεί και να δοθεί παράταση (ή παρατάσεις) δεδομένου του μεγέθους του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο και ο ΟΑΣΑ έχουν προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο αυτό, προετοιμάζοντας νέα επέκταση της σύμβασης των ΚΤΕΛ που πραγματοποιούν αστικά δρομολόγια στις περιοχές αυτές και πέραν του Δεκεμβρίου μέχρις ότου ολοκληρωθεί ο τρέχων διαγωνισμός.

Τι προβλέπει ο διαγωνισμός

Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε δύο τμήματα, με τους συμμετέχοντες να καλούνται να υποβάλλουν προσφορές για το ένα ή και τα δύο τμήματα:

  • το πρώτο, αφορά 25 γραμμές της Ανατολικής Αττικής (προϋπολογισμός 196.003.021,16 ευρώ χωρίς ΦΠΑ). Τις τυπικές καθημερινές μέρες θα πραγματοποιούνται 1.188 δρομολόγια από 96 οχήματα, 30 εκ των οποίων αρθρωτά και 5 midi.
  • το δεύτερο, αφορά 38 γραμμές της Δυτικής Αττικής (προϋπολογισμός 204.332.776,15 ευρώ χωρίς ΦΠΑ). Τις τυπικές καθημερινές μέρες θα πραγματοποιούνται 1.757 δρομολόγια από 115 οχήματα, 3 εκ των οποίων midi.

Ο/οι ανάδοχος/οι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν καινούρια, ντιζελοκίνητα λεωφορεία αστικού τύπου, κατηγορίας EURO VI ή νεότερα, με χαμηλό δάπεδο τα οποία θα αγοράσουν ή θα μισθώσουν. Τα λεωφορεία θα φέρουν Ευρωπαϊκή Έγκριση Τύπου και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Πέρα από τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιούνται καθημερινά για δρομολόγια, πρέπει να υπάρχουν και εφεδρικά τα οποία θα φτάνουν το 10% του στόλου (περιλαμβάνονται στους παραπάνω αριθμούς).

Στους όρους του διαγωνισμού περιλαμβάνεται αναλυτική περιγραφή για τις ελάχιστες απαιτήσεις των οχημάτων. Για παράδειγμα, θα πρέπει να φέρουν πλευρικά ανοιγοκλειόμενα παράθυρα ικανών διαστάσεων τα οποία θα καλύπτονται με υαλοπίνακες ασφάλισης και θα είναι απολύτως στεγανά. Θα πρέπει να διαθέτουν κάμερες για τον έλεγχο των θυρών, καθίσματα αντιβανδαλιστικού τύπου, χαμηλό αντιολισθητικό δάπεδο και επαρκές σύστημα κλιματισμού.

Τα νέα λεωφορεία θα πρέπει να δρομολογηθούν εντός 9 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Στα λεωφορεία, τα οποία θα «ντυθούν» στα χρώματα του ΟΑΣΑ, θα πρέπει να εγκατασταθεί εξοπλισμός τηλεματικής και ηλεκτρονικού εισιτηρίου, με έξοδα του αναδόχου (θα καλύπτει την  εγκατάσταση, παραμετροποίηση, λειτουργία, συντήρηση κ.λπ.) και υπό την επίβλεψη του ΟΑΣΑ. Τα συστήματα αυτά θα πρέπει να λειτουργούν πλήρως (συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης από τις έξυπνες στάσεις και την εφαρμογή τηλεματικής) πριν τη δρομολόγηση των λεωφορείων. Η συντήρηση των οχημάτων θα καλύπτεται επίσης εξ ολοκλήρου από τον ανάδοχο.

Ως τη λήξη του πρώτου έτους της σύμβασης, θα πρέπει να λειτουργεί τουλάχιστον ένα αμαξοστάσιο για το κάθε ένα από τα δύο τμήματα της σύμβασης. Στους όρους του διαγωνισμού περιλαμβάνονται προβλέψεις για το προσωπικό που θα πρέπει να απασχολούν οι ανάδοχοι. Όσον αφορά τους οδηγούς, θα πρέπει να προσληφθούν τουλάχιστον 2,7 οδηγοί ανά όχημα.

Για τον υπολογισμό της αμοιβής του/των αναδόχων, έχει προϋπολογισθεί το Μέγιστο Μοναδιαίο Κόστος το οποίο ανέρχεται σε 2,34 ευρώ ανά οχηματοχιλιόμετρο. Σημειώνεται ότι το ποσό αυτό θα προσαυξάνεται ανά έτος και θα μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 2,559 ευρώ ανά οχηματοχιλιόμετρο το 8ο έτος. Στη συνολική αμοιβή θα προστίθεται και ρήτρα καυσίμου η οποία θα είναι θετική όταν οι τιμές των καυσίμων αυξάνονται και αρνητική όταν μειώνονται.

Θα υπάρχουν επίσης ποινικές ρήτρες έως 5% της μηνιαίας αποζημίωσης για την περίπτωση που αθετούνται οι όροι της σύμβασης (μη τήρηση κανονισμών, μη έγκαιρη εγκατάσταση αμαξοστασίων ή εξοπλισμού τηλεματικής/ηλεκτρονικού εισιτηρίου κ.λπ.) αλλά και ποινική ρήτρα για απόκλιση από τον Δείκτη Ποιότητας σε περίπτωση μείωσης του βαθμού ικανοποίησης χρηστών που μπορεί να φτάσει μέχρι και το 10% της ετήσιας αποζημίωσης.

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα, με το μέσο γενικό κύκλο εργασιών κατά τα τελευταία 5 χρόνια (ή λιγότερα, αν είναι νεότερες εταιρείες) να φτάνει τα 30 εκατ. ευρώ. εκ των οποίων τα 20 εκατ. ευρώ να προέρχονται από οδικές επιβατικές μεταφορές. Επιπλέον, κατά την τελευταία 5ετία απαιτείται να έχουν αναλάβει τουλάχιστον μία ανάλογη σύμβαση επιβατικών μεταφορών (δημόσιων ή ιδιωτικών) με μέγεθος στόλου τουλάχιστον 50 λεωφορεία. Δεν αποκλείεται επίσης το ενδεχόμενο μέρος της σύμβασης να δοθεί ως υπεργολαβία σε τρίτες εταιρείες.

Αλέξανδρος Λιάρος – athenstransport.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*