Όλες οι λεπτομέρειες για το ηλεκτρονικό εισιτήριο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας

Πύλες εισόδου επιβατών σε σταθμό Μετρό των Βρυξελλών

Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για το Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ηλεκτρονικό εισιτήριο) του ΟΑΣΑ που ανέδειξε την κοινοπραξία Τέρνα – LG CNS ως προσωρινό ιδιωτικό φορέα σύμπραξης, το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ανακοίνωσε περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και το χρονοδιάγραμμα του έργου. Το έργο πρόκειται να υλοποιηθεί σε 3 φάσεις που θα έχουν συνολική διάρκεια 24 μηνών (2 χρόνια).

Η πρώτη φάση θα ξεκινήσει αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, η οποία αναμένεται τον Αύγουστο του 2014. Μέχρι τότε, το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να έχει δώσει τη θετική γνωμοδότησή του, ενώ θα πρέπει να έχει  ολοκληρωθεί και η εξέταση δικαστικών προσφυγών (αν υπάρξουν) των υπό- λοιπων διαγωνιζόμενων. Εννοείται ότι αν η συμβασοποίηση καθυστερήσει, όλο το χρονοδιάγραμμα θα μετατεθεί χρονικά.  Κατά την πρώτη φάση η οποία θα διαρκέσει 12 μήνες (β εξάμηνο 2014- α εξάμηνο 2015) θα γίνουν όλες οι μελέτες εφαρμογής, θα οριστικοποιηθεί ο εξοπλισμός και το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί, και θα γίνει η εγκατάσταση των Κέντρων Διαχείρισης Συστήματος (ΟΑΣΑ και φορέων).

Κατά τη δεύτερη φάση, η οποία θα διαρκέσει ένα εξάμηνο (β εξάμηνο 2015), θα γίνει η εγκατάσταση του εξοπλισμού και του λογισμικού των Κέντρων Διαχείρησης Σταθμών/Αμαξοστασίων, των Αυτόματων Μηχανών Έκδοσης Καρτών και των Τερματικών Έκδοσης Εισιτηρίων. Επίσης, θα τοποθετηθούν επικυρωτικά μηχανήματα και τουρνικέ σε 1750 λεωφορεία, 25ο τρόλεϊ και 70 συρμούς τραμ.

Τέλος, κατά την τρίτη φάση που θα διαρκέσει και αυτή ένα εξάμηνο (α εξάμηνο 2016), θα γίνει η προμήθεια των Φορητών Τερματικών Πώλησης (POS), του gateway πωλήσεων, των τερματικών πώλησης/ελέγχου, καθώς και η εγκατάσταση των πυλών εισόδου/εξόδου σε 64 σταθμούς όλων των γραμμών του Μετρό και του Προαστιακού.

Το Ηλεκτρονικό Εισιτήριο θα εφαρμοσθεί πλήρως εκ του μηδενός με την εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ παράλληλα θα αξιοποιηθούν οι δυνατότητες και ο υφι- στάμενος σχετικός εξοπλισμός του μετρό. (κέντρο ελέγχου και αυτόματοι πωλητές εισιτηρίων), που θα ενοποιηθεί με τα υποσυστήματα των υπο- λοίπων μέσων μαζικής μεταφοράς. Επιπλέον στο Μετρό και στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο θα εγκατασταθούν πύλες στα πλαίσια της μετατροπής του συστήματος σε κλειστό.

Το σύστημα θα υποκαταστήσει πλήρως τα υφιστάμενα χάρτινα εισιτήρια. Θα υποστηρίζονται δύο τύποι μέσου κομίστρου υπό τη μορφή ηλεκτρονικών «έξυπνων καρτών»: (α) το «Πολλαπλό», μια έξυπνη κάρτα χωρίς επαφή (Contactless Smart Card-SC) μνήμης (χωρίς μικρο- επεξεργαστή), στην οποία θα μπορούν να αποθηκεύονται χρηματική αξία (stored Value), χρόνος ή αριθμός μετακινήσεων και (β) την «Κάρτα», μια έξυπνη κάρτα χωρίς επαφή (Contactless Smart Card-SC) με μικροεπεξεργαστή, η οποία θα υλοποιεί διάφορα προϊόντα κομίστρου, για παράδειγμα, προϊόντα απεριορίστων διαδρομών, μεγάλης διάρκειας ή μεγάλης αποθηκευμένης αξίας. Στις «έξυπνες κάρτες» θα αποθηκεύονται όσα δεδομένα του κομίστρου και της χρήσης του απαιτούνται για την εφαρμογή των προϊόντων κομίστρου.

Η επικύρωση των «έξυπνων καρτών» θα είναι υποχρεωτική σε κάθε επιβίβαση, ανεξάρτητα τύπου ή προϊόντος. Οι επιβάτες θα επικυρώνουν την κάρτα τους με τη χρήση τερματικής συσκευής που θα είναι εγκατεστημένη εντός του οχήματος στην περίπτωση των οδικών μέσων (λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ) ενώ στην περίπτωση των σιδηροδρομικών μέσων (μετρό, αστικός και προαστιακός σιδηρόδρομος) η επικύρωση θα γίνεται στις πύλες εισόδου και εξόδου. Επισημαίνεται ότι η επικύρωση θα είναι υποχρεωτική και κατά την έξοδο. Στην περίπτωση ελέγχου κομίστρου, ο επιβάτης θα επιδεικνύει την έξυπνη κάρτα που έχει επικυρώσει κατά την είσοδό του στο όχημα ή στο σταθμό. Ο έλεγχος θα γίνεται με τη χρήση ειδικής φορητής συσκευής ελέγχου έξυπνων καρτών.

Τα δύο αυτά μέσα δεν διαφέρουν ως προς τα προϊόντα κομίστρου που θα μπορούν να υλοποιήσουν και θα είναι κατά κανόνα επαναχρησιμοποιήσιμα δια της επαναφόρτισής τους. Επομένως και με τα δύο μπορούν να υλοποιηθούν προϊόντα χρονικής διάρκειας (π.χ. εβδομαδιαίο ή μηνιαίο), αριθμού μετακινήσεων (π.χ. εισιτήριο 10 μετακινήσεων) ή αποθήκευσης ενός χρηματικού ποσού (π.χ. 50€, “pay as you go”). Στην αρχική έκδοση των «Καρτών», κατά την έναρξη του έργου, οι ενδιαφερόμενοι επιβάτες θα υποβάλλουν αιτήσεις για όσες κάρτες θα είναι προσωποποιημένες. Η αρχική έκδοση «Κάρτας», η έκδοση «Πολλαπλού» και η επαναφόρτιση αυτών θα γίνονται σε διάφορα σημεία πώλησης, ενώ ο επιβάτης θα έχει και εναλλακτικές επιλογές για τον τρόπο πληρωμής.

Αρχιτεκτονική του συστήματος

Screenshot (3)

Πιο αναλυτικά, τα κυριότερα κέντρα διαχείρισης του ΑΣΣΚ είναι:

 • Κέντρο Διαχείρισης ΟΑΣΑ (ΚΔ-ΟΑΣΑ): Αποτελεί τον πυρήνα του ΑΣΣΚ, επιβλέπει την λειτουργία του Συστήματος και αποτελεί το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης και συσχέτισης του συνόλου των παραγόμενων πληροφοριών από το σύνολο των φορέων. Ορίζει τις παραμέτρους λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων κομίστρου και τις αποστέλλει στα Κέντρα Διαχείρισης Φορέα, ορίζει και επιβλέπει την πολιτική ασφαλείας, και αναλύει την κατανομή των εσόδων μεταξύ των Εταιρειών που συμμετέχουν στο ΑΣΣΚ. Στο ΚΔ-ΟΑΣΑ θα συνδέονται το σύνολο των Κέντρων όλων των ΜΜΜ. Επίσης διαχειρίζεται τις συσκευές POS και τις διαδικασίες ελέγχου κομίστρου.
 • Κέντρα Διαχείρισης Φορέα (ΚΔΦ): Είναι συμπληρωματικά υποσυστήματα του ΚΔ-ΟΑΣΑ. Συλλέγουν τα στοιχεία συναλλαγών κάθε τερματικής συσκευής που εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους. Αναμεταδίδουν στο ΚΔ-ΟΑΣΑ το σύνολο των στοιχείων πωλήσεων, επικυρώσεων, ελέγχων και σημαντικών γεγονότων λειτουργίας του εξοπλισμού, ενώ παράλληλα δέχονται από το ΚΔ-ΟΑΣΑ και αναμεταδίδουν στις τερματικές συσκευές τις λειτουργικές παραμέτρους του συστήματος. Επίσης είναι υπεύθυνα για την παρακολούθηση και υποστήριξη της λειτουργίας και συντήρησης των τερματικών συσκευών.
 • Κέντρα Διαχείρισης Αμαξοστασίου (ΚΔΑ – οδικά μέσα): Συγκεντρώνουν στη λήξη της βάρδιας ασύρματα τα δεδομένα που καταγράφηκαν στα λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ κατά τη διάρκεια αυτής. Τα δεδομένα που συλλέγονται αναμεταδίδονται προς τα αντίστοιχα ΚΔΦ.
 • Κέντρα Διαχείρισης Σταθμού (ΚΔΣ – σιδηροδρομικά μέσα): Παρακολουθούν τις τερματικές συσκευές που είναι εγκατεστημένες εντός των σταθμών. Συγκεντρώνουν το σύνολο των πληροφοριών πωλήσεων, επικυρώσεων, κατάστασης τερματικών, κ.λπ. και τις μεταβιβάζουν προς τα ΚΔΦ από τα οποία λαμβάνουν και διαβιβάζουν στα τερματικά τις παραμέτρους λειτουργίας του συστήματος.

Οφέλη για τους επιβάτες από τη λειτουργία του συστήματος

 • Διευκόλυνση των μετεπιβιβάσεων, καθότι δεν θα απαιτείται αγορά περισσότερου του ενός εισιτηρίου
 • Μείωση του χρόνου επιβίβασης, λόγω της εξ αποστάσεως επικύρωσης, καθώς και από τη μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης για την αγορά εισιτηρίων ή ανανέωσης των κομίστρων απεριόριστων διαδρομών
 • Θα υπάρχει δυνατότητα διαμόρφωσης δικαιότερης τιμολογιακής πολιτικής και κατανομής του κόστους μετακίνησης με πιο δίκαιο τρόπο για το κοινωνικό σύνολο ανάλογα με τη χρήση, όπως βάσει ζωνών, απόστασης, αριθμού επιβιβάσεων, εκπτώσεις μετεπιβιβάσεων κ.α. Έτσι θα δοθεί με η δυνατότητα να απαλλαχθούν κάποια βάρη από τους τακτικούς χρήστες του συστήματος, καθώς και από εκείνους που πραγματοποιούν μικρές διαδρομές.
 • Θα υπάρχει δυνατότητα σχεδιασμού πρωτοποριακών προϊόντων, όπως εκπτώσεις σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς (π.χ. μουσεία, πολιτιστικά δρώμενα, αθλητικά γεγονότα κ.α.)
 • Θα διευκολύνονται οι τουρίστες, οι περιστασιακοί χρήστες αλλά και οι ηλικιωμένοι, καθώς με το Ηλεκτρονικό Εισιτήριο δε θα απαιτείται η γνώση της υφιστάμενης τιμολογιακής πολιτικής σε λεπτομέρεια για να χρησιμοποιήσει κάποιος τα μέσα μαζικής μεταφοράς
 • Το ηλεκτρονικό εισιτήριο αναμένεται να ωθήσει και άλλους φορείς / οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο χώρο των μεταφορών της Αθήνας να στραφούν προς παρόμοιες συμβατές τεχνολογίες κομίστρων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα υπεραστικά λεωφορεία (ΚΤΕΛ Αττικής) και τα ταξί. Η μελλοντική ένταξη ενός ή και περισσότερων φορέων αναμένεται να επιφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη από την εξυπηρέτηση των χρηστών του συστήματος
 • Η αντικατάσταση του χάρτινου εισιτηρίου και των καρτών απεριορίστων διαδρομών με ηλεκτρονικά μέσα με τις ενδεχόμενες δυνατότητες χρήσης της κάρτας κομίστρου και για άλλες συναλλαγές θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση χρήσης ηλεκτρονικού χρήματος, ειδικά από τμήματα πληθυσμού που θεωρητικά τα ηλεκτρονικά μέσα έχουν προς το παρόν χαμηλότερο βαθμό διείσδυσης. Η στροφή προς τη χρήση ηλεκτρονικού χρήματος, καθώς και της μείωσης των συναλλαγών με μετρητά αποτελούν προτεραιότητες της Ελληνικής Πολιτείας, καθότι συνεισφέρουν τόσο στη μείωση του κόστους συναλλαγών, αλλά και στην αντιμετώπιση της παραοικονομίας και φοροδιαφυγής.

Δείτε επίσης: Στην κοινοπραξία Τερνα – LG CNS ο διαγωνισμός για το ηλεκτρονικό εισιτήριο

Πηγή: athenstransport.com, ΥΠΟΜΕΔΙ

Creative Commons License

Το παραπάνω κείμενο παρέχεται με άδεια 
Creative Commons: Αναφορά Δημιουργού – Παρόμοια Διανομή 3.0

4 Comments

 1. Πολύ σημαντικό είναι οι νέες ηλεκτρονικές κάρτες απεριορίστων διαδρομών να μην ακριβύνουν και να συνεχίσουν να παρέχουν την σημερινή γεωγραφική κάλυψη ολόλκηρης της σημερινής περιοχής ευθύνης αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ όπως ισχυεί σήμερα αλλά και του αστικού τμήματος (Πειραιάς -ΣΚΑ, Μαγούλα -Κορωπί) του προαστιακού σιδηροδρόμου. Εάν την γεωγραφική κάλυψη την οποία μας παρέχει η σημερίνη χάρτινη κάρτα του ΟΑΣΑ δεν μας την μειώσουν και δεν μας αυξήσουν το κόστος αγοράς της κάρτας των απεριόριστων μετακινήσεων μέσα στην αστική ζώνη του ΟΑΣΑ τότε καλώς να μας έρθει το αυτόματο σύστημα συλλογής κομίστρου.

  Εάν αντιθέτως ω μη γένοιτο, έχουν σκοπό να μας περιορίσουν την γεωγραφική κάλυψη (και ιδιαίτερα της ασικής ζώνης του προασιακού σιδηροδρόμου) ή να μας αύξησουν το κόστος της κάρτας απεριορίστων διαδρομών τότε η ευχή μου θα είναι να μην υλοποιηθεί το σύστημα αυτόματης συλλογής κομίστρου.

  • Με τους ανέργους τι μέλει γενέσθαι όμως; Αυτό ούτε που το σκέπτηκαν να το συζητήσουν έστω και δειγματικά… Διαμαρτύρομαι λοιπόν_.

  • Οι κοντινές διαδρομές θα είναι φθηνότερες από τις μακρινές διαδρομές. Αν κάποιος θέλει να μετακινηθεί από την Κηφισιά προς την Ελευσίνα είναι λογικό ότι το εισιτήριο θα κοστίζει παραπάνω από 2 ευρώ. Από την Ομόνοια προς την Ακρόπολη όμως το 1,40 είναι ακριβό.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*