ΟΑΣΑ: Σύμβαση – ομπρέλα για το μάρκετινγκ

Μία σύμβαση – ομπρέλα υπέγραψε ο ΟΑΣΑ για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Μάρκετινγκ που αφορούν ένα μεγάλο εύρος αντικειμένων, από την εμπορική πολιτική του ΟΑΣΑ και τη διάθεση των προϊόντων κομίστρου μέχρι την επικοινωνιακή στρατηγική και τη χρήση των social media του οργανισμού. 

Η σύμβαση υπεγράφη με τον ιδιώτη «ΜΕΓΑΣ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» έναντι αμοιβής 18.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ τα οποία θα καταβληθούν σε μηνιαίες δόσεις των 2.250 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η προθεσμία ολοκλήρωσης όλων των παραδοτέων ορίζεται σε οκτώ μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και όχι αργότερα από την 31/12/2019.

Αντικείμενο της ανάθεσης είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών όσον αφορά στην εμπορική πολιτική του ΟΑΣΑ, την ενίσχυση των περιοχών ευθύνης του γνωστικού αντικειμένου της μονάδας του Μάρκετινγκ, καθώς και την επιστημονική ή/και διοικητική υποστήριξη της μονάδας του Μάρκετινκ σε θέματα ανάληψης, διαχείρισης επιμέρους δράσεων προτεραιότητας της επικοινωνιακής στρατηγικής ΟΑΣΑ ή/και του Ομίλου ΟΑΣΑ, με ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα πεδία:

Α. Συμβουλευτική Υποστήριξη στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΟΑΣΑ με συνεπακόλουθη έμφαση στην επιβατοκεντρική προσέγγιση

Οι δράσεις αφορούν, ενδεικτικά :

 • Καθορισμό βασικών χαρακτηριστικών ποιότητας αναφορικά με την εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών υπηρεσιών,
 • Υποβολή προτάσεων για την υιοθέτηση ή προσαρμογή σε βέλτιστες πρακτικές άλλων πόλεων.
 • Αξιολόγηση στοιχείων χρήσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου/κάρτας, διατήρηση και ενίσχυση των οικονομικών επιδόσεων του συστήματος μεταφορών, ενισχύοντας την αφοσίωση (loyalty) της υπάρχουσας βάσης πελατών.
 • Kαθορισμός προδιαγραφών διενέργειας ερευνών αγοράς για τη βελτίωση και αύξηση χρήσης του ηλεκτρονικού εισιτηρίου/κάρτας, όπως και του βαθμού εξυπηρέτησης/ικανοποίησης των επιβατών από τις αστικές συγκοινωνίες σύμφωνα με τις προσδοκίες τους.
 • Αξιολόγηση των στοιχείων των ερευνών, αλλά και του συνόλου των πληροφοριών που αφορούν στη λειτουργία του Μάρκετινγκ.
 • Σχεδιασμό και Υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων ΟΑΣΑ και την προβολή των έργων του (Ηλεκτρονικό Εισιτήριο, Τηλεματική). Επιμέρους, συμβάλλει στο σχεδιασμό και την κατασκευή έντυπου και ψηφιακού ενημερωτικού υλικού, όπως και υλικού σήμανσης σε σημεία πώλησης και εξοπλισμό ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
 • Βέλτιστη αξιοποίηση υπάρχοντος επικοινωνιακού υλικού του ΟΑΣΑ και κατευθύνσεις δημιουργίας νέου με τυχόν ανασχεδιασμό προγραμμάτων προβολής και προώθησης είτε σε επίπεδο ΟΑΣΑ, είτε σε επίπεδο Ομίλου

Β. Συμβουλευτική Υποστήριξη στην υλοποίηση δράσεων που προάγουν την εταιρική εικόνα του ΟΑΣΑ από κοινού με την εύρεση και κατάρτιση στρατηγικών συμμαχιών και συνεργειών

Οι δράσεις αφορούν, ενδεικτικά :

 • Ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτικών και δράσεων με σκοπό τη βελτίωση της εικόνας των Αστικών συγκοινωνιών σε επίπεδο Ομίλου και την αύξηση του μεριδίου των δημόσιων μέσων μεταφοράς στις αστικές μετακινήσεις.
 • Δημιουργία, συντήρηση συνεργασιών με ιδιωτικές εταιρείες εκτέλεσης
  συγκοινωνιακού έργου ή και πάσης φύσεως εργασίες όπως και κοινωνικούς φορείς με τους οποίους συνάπτονται σχετικές ανταλλακτικές αμοιβαία επικερδείς συμφωνίες με αντισταθμιστικά οφέλη.
 • Συμμετοχή σε αναγνωρισμένες εκθέσεις, διοργανώσεις, εκδηλώσεις, συνέδρια.

Γ. Συμβουλευτική Υποστήριξη στην επέκταση του δικτύου πωλήσεων προϊόντων κομίστρου

Οι δράσεις αφορούν, ενδεικτικά:

 • Ανάπτυξη πολιτικής διεύρυνσης καναλιών διάθεσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου/κάρτας και προώθηση αυτών, με έμφαση σε συνεργασίες υψηλού κύρους και αναγνωρισιμότητας, οι οποίες χαρακτηρίζονται/συγκεντρώνουν ευρύ δίκτυο καταστημάτων, καθώς και ενέργειες υποστήριξης και επικοινωνίας των σημείων τους.
 • Παρακολούθηση της πορείας των πωλήσεων εισιτηρίων και καρτών και συμμετοχή στην αξιολόγηση του δικτύου πωλήσεων με παράλληλη εισήγηση προτάσεων επί θεμάτων που σχετίζονται με την πολιτική πωλήσεων.

Δ. Συμβουλευτική Υποστήριξη στην εφαρμογή νέων υπηρεσιών και έξυπνων εφαρμογών μετακίνησης

Οι δράσεις αφορούν, ενδεικτικά:

 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων – υπηρεσιών, εισαγωγή νέων προϊόντων κομίστρου – υπηρεσιών, προτάσεις τιμολογιακής πολιτικής – τιμοκαταλόγου, αλλαγή μέσων διάθεσης των προϊόντων.
 • Ανάπτυξη και Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και λοιπών εργαλείων για τη βελτίωση της επιβατικής εμπειρίας.

Ε. Συμβουλευτική Υποστήριξη στην αξιοποίηση και εφαρμογή μείγματος νέων υπηρεσιών με παράλληλη αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ΟΑΣΑ

Οι δράσεις αφορούν, ενδεικτικά :

 • Προώθηση μίγματος προϊόντων ηλεκτρονικού εισιτηρίου/κάρτας που οδηγεί σε αύξηση της συμμετοχής των προϊόντων επαναφόρτισης από τους επιβάτες.
 • Διαχείριση, παρακολούθηση και προτάσεις επί του περιεχομένου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (επίσιμες σελίδες ΟΑΣΑ σε facebook, instagram, youtube).
 • Ανάπτυξη και βελτίωση της παρουσίας του ΟΑΣΑ στο διαδίκτυο και η παρακολούθηση, αξιολόγηση και ενημέρωση της ιστοσελίδας του Οργανισμού.

ΣΤ. Συμβουλευτική Υποστήριξη στην προώθηση χρήσης ΜΜΜ (προωθητικές ενέργειες & καμπάνιες)

Οι δράσεις αφορούν, ενδεικτικά :

 • Ενέργειες προώθησης πωλήσεων προς τους επιβάτες των μέσων ΜΜΜ και υποστήριξης της εταιρικής εικόνας του Οργανισμού, όπως και της χρήσης των Αστικών Συγκοινωνιών και της ανάδειξης των δύο μεγάλων έργων του ΟΑΣΑ (Ηλεκτρονικό Εισιτήριο, Τηλεματική).

Ζ. Συμβουλευτική Υποστήριξη στην προώθηση δράσεων κοινωνικής ευαισθησίας και ειδικών κοινών

Οι δράσεις αφορούν, ενδεικτικά :

 • Σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Προώθηση συνεργασιών με φορείς κοινωνικής δράσης.
 • Υλοποίηση δράσεων υποστήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, περιβάλλοντος. Μέριμνα για την ένταξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων στις δραστηριότητες του Οργανισμού.
 • Συνεργασία με οργανισμούς του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα για τον προσδιορισμό πεδίου δράσης για τα προγράμματα ΕΚΕ.
 • Αξιοποίηση των νέων χώρων του ΟΑΣΑ στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος για τη μέγιστη δυνατή προβολή και ενίσχυση των πωλήσεων ηλεκτρονικού εισιτηρίου/κάρτας σε εγχώριους και διεθνείς επισκέπτες.

Η. Τεχνική και Οργανωτική Υποστήριξη των περιοχών ευθύνης της μονάδας Μάρκετινγκ

 • Αξιολόγηση μέσω εκθέσεων και συμβουλευτικών σημειωμάτων με τις απαιτούμενες ενέργειες και προτεινόμενες λύσεις επί ζητημάτων σχετικών με εκκρεμή ή ανακύπτοντα θέματα κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συνεργασίας.
 • Συναντήσεις με τα στελέχη της Μονάδας, τη Διοίκηση και με κάθε άλλο σχετιζόμενο με το έργο συνεργάτη.
 • Εκπόνηση ενημερωτικών σημειωμάτων και αναφορών.
 • ΑD HOC ανάπτυξη νέων αναφορών σύμφωνα με τις ανάγκες του Οργανισμού.
 • Υποστήριξη στη σύνταξη και την υποβολή των απαιτούμενων στην υλοποίησης των ενεργειών και της εν γένει εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της μονάδας για την ένταξη στο συγχρηματοδοτούμενο πλάνο ΕΣΠΑ με θέμα την προώθηση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

Το παραπάνω άρθρο βασίζεται σε κείμενο που δημοσιεύτηκε στο newsletter ‘Athens Transport News #40’ την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019. Για να λαμβάνετε μελλοντικά newsletter στο email σας, εγγραφείτε εδώ

— — — —

Σημείωση για δημοσιογράφους – bloggers: Αν χρησιμοποιήσετε το παραπάνω άρθρο, εν μέρει ή ολόκληρο, παρακαλώ τουλάχιστον να αναφέρετε την πηγή (athenstransport.com) και να προσθέσετε ένα σύνδεσμο προς το άρθρο αυτό

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*