Οδηγίες για την απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Το συγκεκριμένο άρθρο είναι μέρος του Οδηγού των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας για Φοιτητές.

Άλλα σχετικά άρθρα:


Η έκδοση των νέων ακαδημαϊκών ταυτοτήτων ξεκίνησε από την ακαδημαϊκή χρονιά 2012-2013. Σκοπός ήταν να εκδοθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα μία κοινή ταυτότητα για όλους τους φοιτητές και σπουδαστές, και γενικά τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Οι ακαδημαϊκές ταυτότητες αντικατέστησαν διάφορες άλλες ταυτότητες που εξέδιδαν κάποια πανεπιστήμια καθώς και το χρωματιστό ακαδημαϊκό πάσο που έπρεπε να βγάζουν κάθε Οκτώβριο (ή όποτε τέλος πάντων γίνονταν οι εγγραφές του χειμερινού εξαμήνου) οι φοιτητές και το οποίο ήταν απαραίτητο για την μετακίνηση με μειωμένο εισιτήριο ή κάρτα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας.

 • Έχω Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, δικαιούμαι μειωμένο εισιτήριο;

Εξαρτάται. Η κατοχή Ακαδημαϊκής Ταυτότητας δεν συνεπάγεται με δικαίωμα έκδοσης μειωμένου εισιτηρίου στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας (όπως συνέβαινε με το πάσο). Ακαδημαϊκές ταυτότητες άλλωστε αποκτούν και άτομα τα οποία δεν έχουν δικαίωμα χρήσης μειωμένου κομίστρου (καθηγητές, διδακτικό προσωπικό πανεπιστημίων κλπ.), καθώς και φοιτητές που έχουν ξεπεράσει το ανώτατο όριο των ετών κατά τα οποία έχουν δικαίωμα έκδοσης μειωμένου εισιτηρίου.

Βλ. και παρακάτω: “Ποιοι φοιτητές έχουν δικαίωμα έκδοσης μειωμένου κομίστρου στις συγκοινωνίες της Αθήνας;

Για τους φοιτητές με δικαίωμα έκδοσης μειωμένου εισιτηρίου (για τους οποίους η κάρτα έχει και ισχύ Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου), στο μπροστινό μέρος της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας αναγράφεται η ένδειξη “ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ” και η χρονική περίοδος κατά την οποία ο φοιτητής έχει δικαίωμα χρήσης μειωμένου κομίστρου. Για παράδειγμα “ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 10/2016 08/2022”.

 • Ποιος μπορεί να βγάλει Ακαδημαϊκή Ταυτότητα;

Δικαίωμα έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.), ανεξαρτήτως του πότε ξεκίνησε η φοίτησή τους σε μία σχολή και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η φοίτηση. Περιλαμβάνονται οι φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών (προπτυχιακοί), δεύτερου κύκλου σπουδών (μεταπτυχιακοί) και τρίτου κύκλου σπουδών (διδακτορικοί). Περιλαμβάνονται επίσης οι φοιτητές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών που σπουδάζουν σε Ελληνικά Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus.

Επιπροσθέτως, οι καθηγητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., οι λέκτορες των Πανεπιστημίων και οι καθηγητές εφαρμογών των Τ.Ε.Ι, το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ), το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π), το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), οι ερευνητές καθώς και το τακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., Α.Ε.Α. και ερευνητικών κέντρων/φορέων, που μισθοδοτείται από το οικείο ίδρυμα/ερευνητικό φορέα και περιλαμβάνεται στην απογραφή των υπαλλήλων του δημοσίου.

Για την έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας δεν υπάρχει κανένα χρονικό ή ηλικιακό όριο. Με τη λήξη της ιδιότητας του κατόχου της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (π.χ. αποφοίτηση ή διαγραφή), η κάρτα σταματάει να έχει ισχύ και επιστρέφεται στην Γραμματεία του ιδρύματος.

Όπως αναφέραμε ήδη, η κατοχή Ακαδημαϊκής Ταυτότητας δεν συνεπάγεται με δικαίωμα έκδοσης μειωμένου εισιτηρίου στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας. Για τους φοιτητές με δικαίωμα έκδοσης μειωμένου εισιτηρίου (για τους οποίους η κάρτα έχει και ισχύ Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου), στο μπροστινό μέρος της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας αναγράφεται η ένδειξη “ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ” και η χρονική περίοδος κατά την οποία ο φοιτητής έχει δικαίωμα χρήσης μειωμένου κομίστρου.

 • Ποιοι φοιτητές έχουν δικαίωμα έκδοσης μειωμένου κομίστρου στις συγκοινωνίες της Αθήνας;

Αν και Ακαδημαϊκή Ταυτότητα μπορούν να αποκτήσουν όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.), η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα έχει και ισχύ Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έκδοση μειωμένου εισιτηρίου για τις συγκοινωνίες της Αθήνας και αλλού, π.χ. ΚΤΕΛ, τρένα κλπ.) για τις εξής κατηγορίες φοιτητών:

α) Φοιτητές πλήρους φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών (προπτυχιακοί) που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη. Δηλαδή για 6 χρόνια για φοιτητές σε σχολές 4ετούς φοίτησης και για 8 χρόνια για σε σχολές 6ετούς φοίτησης.

β) Φοιτητές μερικής φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών (προπτυχιακοί) που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) για διπλάσια έτη από όσα απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

γ)  Φοιτητές δεύτερου κύκλου σπουδών (μεταπτυχιακοί) που δεν είναι ήδη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου για όσα έτη διαρκεί η φοίτησή τους σύμφωνα με το εκάστοτε ενδεικτικό πρόγραμμα δεύτερου κύκλου σπουδών.

δ) Φοιτητές τρίτου κύκλου σπουδών (διδακτορικοί) που δεν είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού τίτλου για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους.

ε) Φοιτητές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών, οι οποίοι σπουδάζουν σε ημεδαπό ΑΕΙ στα πλαίσια του προγράμματος κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Erasmus» για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους στο ημεδαπό ΑΕΙ.

Όταν χάνεται η φοιτητική ιδιότητα (λόγω αποφοίτησης ή διαγραφής) λήγει και η ισχύς της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, επομένως και της ιδιότητάς της ως Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου, δείτε: Ποιοι δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο ή δωρεάν μετακίνηση στα Μέσα Μεταφοράς της Αθήνας

 • Ποια προνόμια έχει ο κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας;

Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα έχει και ισχύ Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου για τους φοιτητές οι οποίοι το δικαιούνται (δείτε “Ποιοι φοιτητές έχουν δικαίωμα έκδοσης μειωμένου κομίστρου στις συγκοινωνίες της Αθήνας;” παραπάνω.

Στην Αθήνα, οι φοιτητές που έχουν Ακαδημαϊκή Ταυτότητα με την ένδειξη “ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ” μπορούν να αγοράζουν μειωμένα εισιτήρια ΟΑΣΑ ή να εκδώσουν μειωμένες κάρτες απεριορίστων διαδρομών για μετακίνηση με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας.

Σε όλη την Ελλάδα, μπορούν να επωφεληθούν των εκπτώσεων που παρέχουν οι συγκοινωνιακοί φορείς (π.χ. έκπτωση 25% σε εισιτήρια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια, μειωμένα εισιτήρια αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ κ.λπ.)

Πολλοί ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς παρέχουν επίσης εκπτώσεις σε φοιτητές – κατόχους ακαδημαϊκής ταυτότητας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται εμπορικά καταστήματα, μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, θέατρα, και κινηματογράφοι. Μπορείτε να δείτε μία λίστα των εταιριών αυτών εδώ. Πέρα από αυτές, και άλλες εταιρείες διαφημίζουν εκπτώσεις για φοιτητές.

 • Πότε, πού και πώς μπορώ να υποβάλλω αίτηση για Ακαδημαϊκή Ταυτότητα;

Αίτηση για έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας μπορούν να υποβάλλουν όλοι οι δικαιούχοι (βλ. “Ποιος μπορεί να βγάλει Ακαδημαϊκή Ταυτότητα;” παραπάνω) καθ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη σελίδα submit-academicid.minedu.gov.gr

Για τους νέους φοιτητές, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν εγγραφεί στο εκπαιδευτικό ίδρυμα και να έχουν λάβει από τη γραμματεία του Τμήματός τους τους κωδικούς (username, password) για πρόσβαση στον Εύδοξο και τις λοιπές ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Αν έχετε εγγραφεί στο Τμήμα σας και δεν έχετε λάβει ακόμα τους κωδικούς, απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματός σας. (Ειδικά για το Τ.Ε.Ι. Αθήνας οι κωδικοί λαμβάνονται αυτοματοποιημένα από εδώ.)

Για το 2016, οι εγγραφές πρωτοετών φοιτητών γίνονται ηλεκτρονικά, από τις 5 έως τις 12 Σεπτεμβρίου.

Οι φοιτητές του δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών (μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί) δεν συνδέονται στο σύστημα με χρήση των κωδικών τους, αλλά συμπληρώνουν οι ίδιοι τα ατομικά στοιχεία που θα τους ζητούνται. Κάθε δήλωση του φοιτητή στο πρόγραμμα επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

 • Ποια είναι η διαδικασία υποβολής αίτησης για έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας;

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής αίτησης για έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (για προπτυχιακούς φοιτητές) μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Συνοπτικά, η διαδικασία έχει ως εξής:

 1. Είσοδος στο σύστημα (για πρώτη φορά): Από τη σελίδα υποβολής των αιτήσεων (submit-academicid.minedu.gov.gr) ο φοιτητής επιλέγει από την αριστερή στήλη την κατηγορία στην οποία ανήκει (Προπτυχιακός φοιτητής) και στη συνέχεια το ακαδημαϊκό ίδρυμα στο οποίο ανήκει. Πατώντας επιβεβαίωση γίνεται ανακατεύθυνση στη σελίδα του ακαδημαϊκού ιδρύματος (η σελίδα διαφέρει ανάλογα με το ίδρυμα) όπου ο φοιτητής καλείται να εισαγάγει το όνομα χρήστη και το συνθηματικό (username, password) που έχει ήδη λάβει από τη Γραμματεία του Τμήματός του.
 2. Έλεγχος στοιχείων φοιτητή: Από εδώ και πέρα είναι σημαντικό να διαβάζετε οτιδήποτε εμφανίζεται στην οθόνη σας για αποφυγή λάθους που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω ταλαιπωρία. Αφού ο φοιτητής διαβάσει τους όρους και προϋποθέσεις  και τους αποδεχθεί επιλέγοντας το ανάλογο πεδίο, επιλέγοντας “Συνέχεια εγγραφής” εμφανίζονται τα στοιχεία του φοιτητή τα οποία πρέπει να ελεγχθούν για την ορθότητά τους. Αν υπάρχει κάποιο λάθος, ο φοιτητής πρέπει να πατήσει “Ακύρωση” και να επικοινωνήσει με το Κέντρο Δικτύων του Ιδρύματός του ή με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών του προγράμματος, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις. Αν είναι σωστά, πατήστε “Συνέχεια”.
 3. Εισαγωγή στοιχείων επικοινωνίας – πιστοποίηση email: Σε αυτό το σημείο ο φοιτητής καλείται να συμπληρώσει το email του και τον αριθμό του κινητού του. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα προκειμένου να λαμβάνει ενημερώσεις με email και SMS για την πορεία της αίτησής του. Πατώντας “Αποθήκευση” θα σας σταλεί email επιβεβαίωσης. Για να συνεχιστεί η διαδικασία πρέπει να μπείτε στα εισερχόμενά σας email (inbox), να ανοίξετε το email επιβεβαίωσης και να πατήσετε το σύνδεσμο επιβεβαίωσης.
 4. Εισαγωγή γενικών στοιχείων: Πατώντας στην καρτέλα “Προετοιμασία αίτησης”, καλείστε να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό σας με Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες (όπως αναγράφεται στην αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριό σας). Οι αλλοδαποί φοιτητές συμπληρώνουν το ονοματεπώνυμο μόνο με λατινικούς χαρακτήρες επιλέγοντας το ανάλογο πεδίο. Παρακάτω, συμπληρώνετε τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας (δηλαδή τη διεύθυνση των γονέων, προσωρινή διεύθυνση φοιτητή συμπληρώνεται μόνο όταν η διεύθυνση των γονέων είναι στο εξωτερικό), καθώς και το μήνα και έτος της πρώτης εγγραφής σας στο τμήμα και το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκεται (οι νέοι φοιτητές επιλέγουν “1”).
 5. Προσθήκη φωτογραφίας: Στη συνέχεια ο φοιτητής πρέπει να ανεβάσει τη φωτογραφία που θα εμφανίζεται στην Ακαδημαϊκή Ταυτότητα. Η φωτογραφία πρέπει να είναι πρόσφατη, έγχρωμη και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του δικαιούχου φοιτητή. Για να γίνει δεκτή μία φωτογραφία από το σύστημα θα πρέπει να έχει διαστάσεις τουλάχιστον 240 Χ 240 pixels, να είναι τύπου .jpg και το μέγεθος της να μην υπερβαίνει τα 2 Mbytes. Πατώντας browse, βρίσκετε την φωτογραφία στον υπολογιστή σας (αποθηκεύστε την στην επιφάνεια εργασίας για ευκολία), και αφού την επιλέξετε πατάτε “Οpen” και “Αποστολή φωτογραφίας” για να ανέβει. Τώρα μπορείτε να την προβάλετε και να την διορθώσετε (cropping για διόρθωση μεγέθους) ώστε το πρόσωπο να βρίσκεται στο κέντρο της.
 6. Επιλογή σημείου διανομής: Σε αυτό το βήμα επιλέγετε το σημείο από το οποίο θα παραλάβετε την Ακαδημαϊκή σας Ταυτότητα όταν αυτή είναι έτοιμη. Σημεία διανομής υπάρχουν σε όλες τις περιοχές της Αττικής και στις πόλεις της Ελλάδας όπου υπάρχουν Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε σημείο σας εξυπηρετεί ανεξάρτητα από το που βρίσκεται το ακαδημαϊκό σας ίδρυμα ή ο τόπος μόνιμης κατοικίας. Στη συνέχεια πατάτε “Αποθήκευση και Συνέχεια”.
 7. Προεπισκόπιση Αίτησης και προεπισκόπηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας: Σε αυτό το σημείο μπορεί να δείτε για μία ακόμα φορά όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτησή σας και στη συνέχεια τα στοιχεία που θα εμφανίζονται στην Ακαδημαϊκή σας Ταυτότητα. Αφού βεβαιωθείτε ότι όλα είναι σωστά, πατάτε “Οριστική Υποβολή Αίτησης”.

 

 • Πως διορθώνονται λάθη σε μία αίτηση για Ακαδημαϊκή Ταυτότητα;

Μόλις υποβάλετε την αίτησή σας λαμβάνετε ένα email με όλα τα στοιχεία της αίτησης. Η αίτηση αποστέλλεται στην Γραμματεία του Τμήματός σας η οποία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των στοιχείων σας. Αν διαπιστωθεί κάποιο λάθος ή ελλιπές στοιχείο, η αίτηση αποστέλλεται πίσω στον φοιτητή για διόρθωση. Θα ενημερωθείτε με email για το πρόβλημα που προέκυψε και στη συνέχεια θα πρέπει να εισέλθετε και πάλι στο λογαριασμό για διόρθωση των στοιχείων που απαιτούνται (πιο συχνά ζητείται διόρθωση της φωτογραφίας). Μετά από τη διόρθωση πρέπει να επιλέξετε και πάλι “Οριστική Υποβολή Αίτησης” για αποστολή της αίτησης  στη Γραμματεία.

Αν διαπιστώσετε από μόνοι σας ότι στην αίτηση υπάρχει κάποιο λάθος μετά την υποβολή της θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία προκειμένου να ορίσουν την αίτηση σε κατάσταση “Χρειάζεται επεξεργασία από φοιτητή”.

 • Πώς παραλαμβάνω την Ακαδημαϊκή μου Ταυτότητα;

Μόλις η Γραμματεία εγκρίνει την αίτησή σας θα λάβετε email και SMS που θα σας ενημερώνει για την ημερομηνία κατά την οποία η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα θα είναι διαθέσιμη στο σημείο παράδοσης που έχετε επιλέξει, τον αριθμό της αίτησής σας καθώς και τον 6ψήφιο αριθμό PIN.

Όταν μεταβείτε στο σημείο παράδοσης, πρέπει να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα (ή διαβατήριο) και να γνωρίζετε τον αριθμό της αίτησής σας και τον 6ψήφιο αριθμό PIN. Η παραλαβή της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας από τρίτο άτομο είναι δυνατή με εξουσιοδότηση.

Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα θα παραμείνει στο σημείο παράδοσης για 2 μήνες. Αν δεν την παραλάβετε θα πρέπει να ξεκινήσετε τη διαδικασία από την αρχή υποβάλλοντας νέα αίτηση.

Η παραλαβή της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας είναι δωρεάν, όταν αυτή εκδίδεται για πρώτη φορά. Σε περίπτωση επανέκδοσης λόγω απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της θα πρέπει να καταβάλλετε το αντίτιμο των 1,60 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

 • Από που μπορώ να λάβω περισσότερες πληροφορίες για την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα δείτε τη σελίδα academicid.minedu.gov.gr (Διαδικασία υποβολής αίτησης, Συχνές ερωτήσεις, video με οδηγίες)

Για ερωτήματα σχετικά με τη δική σας αίτηση, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Γραμματεία του Τμήματός σας, ή, αν η ερώτηση αφορά την online διαδικασία, το Γραφείο Αρωγής Χρηστών στην υπηρεσίας.

 • Διεθνής Φοιτητική Ταυτότητα και Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Πέρα από την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα που εκδίδεται από τα δημόσια Α.Ε.Ι. της Ελλάδας, οι φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν και άλλες κάρτες από φορείς του εξωτερικού. Οι κάρτες αυτές προσφέρουν εκπτώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Διεθνής Φοιτητική Ταυτότητα (International Student Identity Card – ISIC)  εκδίδεται από το 1953 από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό ISIC Association, τελεί υπό την αιγίδα της UNESCO και αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο. Παρέχει εκπτώσεις  στην Ελλάδα,  την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο με εκπτώσεις σε εισιτήρια  μουσείων, σε θεάματα,  θέατρα και κινηματογράφους, σε μπαρ, εστιατόρια, καταστήματα ρούχων / αθλητικών, ξενοδοχεία, camping, λεωφορεία, τραίνα,  καράβια,  αεροπλάνα κ.α .

Την ISIC δικαιούνται όλοι οι  φοιτητές / σπουδαστές πλήρους φοίτησης (full-time) στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Ίδρυμα Μέσης, Ανώτερης & Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το κατώτερο όριο ηλικίας είναι τα 12 έτη ενώ δεν υπάρχει ανώτερο όριο ηλικίας.

Περισσότερες πληροφορίες για δικαιούχους, κόστος, προσφορές και διαδικασίες έκδοσης μπορείτε να βρείτε στη σελίδα www.isicgreece.gr

Ο συγκεκριμένος οργανισμός εκδίδει επίσης τη Διεθνή Νεανική Ταυτότητα (International Youth Travel Card – IYTC) η οποία είναι παρόμοια με την ISIC, προσφέρεται σε άτομα από 12 έως 30 ετών χωρίς όμως να είναι απαραίτητη η φοιτητική ιδιότητα. Περισσότερες πληροφορίες στην παραπάνω διεύθυνση.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων (European Youth Card) εκδίδεται από την μη κερδοσκοπική οργάνωση European Youth Card Association (EYCA) και προσφέρει 60.000 εκπτώσεις σε 37 χώρες της Ευρώπης σε τομείς όπως οι μεταφορές, η εκπαίδευση, τουρισμός, πολιστισμός, καταστήματα, υπηρεσίες κ.λπ. Μπορούν να την αποκτήσουν όλοι οι νέοι ηλικίας από 13 έως 30 ετών.

Για πληροφορίες σχετικά με προσφορές, κόστος και διαδικασίες έκδοσης, δείτε τη σελίδα europeanyouthcard.gr

Σημειώνεται ότι φοιτητές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και μέχρι την ηλικία των 25 ετών περιλαμβάνονται στους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου, αρκεί να έχουν στην κατοχή τους κάρτα που να αποδεικνύει την φοιτητική τους ιδιότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου, δείτε: Ποιοι δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο ή δωρεάν μετακίνηση στα Μέσα Μεταφοράς της Αθήνας


Αυτό το άρθρο είναι μέρος του Οδηγού των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας για Φοιτητές.

Άλλα σχετικά άρθρα:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*